Bymiljøetaten i Oslo kommune har tidligere laget et indikatorsett for forbruksbaserte klimagassutslipp, og jobber med testing og implementering av indikatorene. I 2022 fikk kommunen i tillegg Klimasats-støtte til å utvikle et styringsverktøy for tiltak rettet mot indirekte utslipp. I tillegg skal kommunen se på muligheten for å inkludere indirekte utslipp i klimabudsjettet sitt. Styringsverktøyet vil gi kommunen mulighet til å rapportere på gjennomføring av tiltak og virkemidler, dersom disse integreres i kommunens budsjettprosess. Som et resultat vil status på årlig måloppnåelse kunne presenteres, og følgelig synliggjøre behovet for bevilgninger til tiltak og virkemidler som sikrer måloppnåelsen.

Prosjektet er basert på et forprosjekt fra 2020, der Oslo kommune utviklet et rammeverk og forslag til indikatorer og målinger knyttet til bærekraftig og redusert forbruk. Prosjektets andre fase er delvis støttet av Klimasats, og innebærer at kommunen jobber videre med å konkretisere og teste ut indikatorer innenfor områdene plast, mat, tekstiler, elektronikk og bygg/materialer. Gjennom å lage indikatorene har kommunen tatt et viktig steg for å kunne måle endringer i forbruk, og i tillegg si noe om endringer i indirekte utslipp. Prosjektet belyser også viktigheten av samarbeid og god kommunikasjon, og det påpekes at en dedikert prosjektkoordinator har vært avgjørende for å sikre forankring og fremdrift.

Lenkeblokk Icon Styringssystem for å redusere indirekte utslipp - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) Lenkeblokk Icon Klimabudsjett for 2023, Oslo kommune, byrådets forslag (klimaoslo.no) Lenkeblokk Icon Klimabudsjett - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)