I 2021 kartla Skien kommune eksisterende klimatiltak i jordbruket, for videre å se på forslag til nye tiltak som kunne bidra til utslippskutt. Prosjektet målte klimagassutslippene fra jordbruket i Grenlandskommunene, og konkluderte med at en kombinasjon av eksisterende og nye tiltak ville gi en betydelig reduksjon i årlige utslipp. Kartleggingsresultatene skal også brukes av kommunen for å utvikle måleindikatorer for tiltakene. Sluttrapporten beskriver erfaringer fra gjennomføringen av ulike tiltak som kan være nyttig for andre kommuner.

Lenkeblokk Icon Konkretisering av klimatiltak i jordbruket – Miljødirektoratet (Miljødirektoratet.no)