Klimanormen er utarbeidet ut fra en forståelse av at det er mer hensiktsmessig å benytte kvalitative vurderinger enn klimagassberegninger i tidlig planfase. Den utgjør en videreutvikling av en tilsvarende norm først laget av Trondheim kommune og lokale samarbeidspartnere.

Normen består av 14 kriterier fordelt på fire temaer: mobilitet, arealbruk, energi og materialer. Kriteriene er blant annet innrettet mot å bevare eksisterende bygg, forhindre vesentlige naturinngrep og redusere klimagassutslipp. De skal alle supplere eksisterende krav til klimagassberegninger i reguleringsplaner.

Noen av kriteriene vil være vanskelige å oppfylle i planfasen. For disse skal det fastsette et ambisjonsnivå som må følges opp og fastsettes i senere faser av planarbeidet.

Normen omfatter også en poengskala fra -1 til 3 for hvert av de 14 kriteriene, hvor det gis -1 poeng for minimumsnivået for et standard byggeprosjekt.

Illustrasjon: Poengene for materialbruk beregnes etter denne poengskalaen.