Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand har initiert et prosjekt med formål å kartlegge og vurdere statens oppfølging av statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP). Prosjektets sluttrapport analyserer statlige virksomheters rolle i den arealpolitiske forvaltningen, samt i hvilken grad lokalisering av statlig virksomhet bidrar til å realisere målsetningene i klimaforliket og nasjonale handlingsplaner.

Rapporten anbefaler at kommunene benytter seg av handlingsrommet som ordningen med byutviklingsavtaler gir, der det blant annet legges vekt på at kommunene bør kreve en mer aktiv rolle fra staten som aktør i byutvikling. Videre foreslås det også endringer i plan- og bygningsloven som kan forbedre den overordnede rammen for byutviklingssamtalene. Det foreslås blant annet at statlige lokaliseringer som innebærer arealendring (nybygging) bør underlegges plan- og bygningsloven og at den bindende virkningen av regional plan for alle offentlige myndigheter styrkes i loven. I tillegg foreslås det at byutviklingsavtaler som gjennomføringsinstrument til handlingsprogrammet for regional plan gis lovmessig forankring. Til slutt foreslås det at hensynene som skal ivaretas i statlig lokalisering bør inngå i plan- og bygningsloven § 3-1.

Lenkeblokk Icon Staten og baerekraftig byutvikling (academia.edu) Lenkeblokk Icon Staten og bærekraftig byutvikling – En kartlegging av statens roller og ansvar i byutviklingsavtaler - Program for storbyrettet forskning 1987-2017 (oslomet.no)