Tønsberg og Drammen kommune har kartlagt økosystemer og grønne arealer innenfor egne kommunegrenser, med hensikt å vise sammenhengene mellom klima og natur. Kommunene har nå fått en overordnet fremstilling av hvordan karbonlagring, naturmangfold, klimatilpasning og friluftsliv påvirker hverandre. Dette vil gjøre kunnskapen lettere forståelig og mer tilgjengelig for beslutningstakerne. Den nye kunnskapen skal fremover benyttes i kommuneplanens arealdel og i konsekvensutredninger i begge kommunene.

Kommunene trekker spesielt frem at samarbeidet dem imellom har vært veldig nyttig i prosjektarbeidet. De har kommet inn i prosjektet med ulik organisering, ulik erfaring og ulik planprosess, noe som har gitt et bredere og bedre perspektiv i prosessen. Samarbeidet på tvers av fylkesgrenser har også styrket kunnskapsoverføringen til andre kommuner og etater.

Lenkeblokk Icon Lenkeblokk Icon