Kommunen har et stort antall åpne myrer og mange skogbevokste myrer. Med dette prosjektet vil kommunen utvikle nye og bedre metoder for å måle karbonlagring i myra og dermed få oversikt over hvor mye karbon som er lagret i de forskjellige myrtypene.

Myrkart

Prosjektet startet i 2022 og skal avsluttes i 2024. Med digital informasjon fra arealressurskartet AR 5, det digitale marsklagskartet (DMK) og fra naturtypekartlegging i kommunen, har en GIS-analyse resultert i et foreløpig myrkart med all kjent informasjon.

Denne informasjonen utfylles med feltstudier hvor studenter måler dybden av myrene med søkestenger og georadar og i tillegg tar jordprøver.

I tillegg til å være karbonlagre og ta opp CO2 fra lufta, er myrene også viktige for lokalt biologisk mangfold. Samtidig har de flomdempende effekt. En bredere naturkartlegging inngår derfor også i arbeidet.

Restaurerer myr

Kommunen er også i gang med å restaurere et lokalt tidligere myrområde, i samarbeid med Statsforvalteren og Statens naturoppsyn. Dette oppnås ved å tette grøfter med stedegen torv slik at vannstanden heves. Myrvegetasjonen vil da komme tilbake etter noen år med endret landskap mot et mer urørt myrområde.