Stavanger kommune utarbeidet i 2021 en ny ladestrategi for utslippsfrie personbiler, tungtrafikk, bygge- og anleggsmaskiner og havneområder. Strategien hadde som formål å kutte lokale klimagasser betydelig ved å legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy og skip. Blant tiltakene er forbedret tilgang på ladeinfrastruktur, som vil gi innbyggerne insentiver til å øke anskaffelsen og bruken av ladbare biler i Stavanger. Strategien som tok utgangspunkt i kommunens handlingsrom, ble vedtatt i 2022. De foreslåtte virkemidlene inngår dermed i den nye handlingsplanen i kommunens klima- og miljøplan.  Stavanger kommune ønsker å spre erfaringer og kunnskap fra den nye strategien til andre kommuner i Rogaland.

Lenkeblokk Icon Fremtidsrettet ladestrategi - Miljødirektoratet (Miljodirektoratet.no)