Der fastslås det hva arealnøytralitet betyr i praksis, hvilke krav som stilles til reguleringsplaner, og hvordan eventuelle brudd på prinsippet om arealnøytralitet må kompenseres.

Bestemmelsene har følgende ordlyd:

16.6 Arealnøytralitet

"Prinsippet om arealnøytralitet gjelder hele kommunen. Med arealnøytralitet menes å gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd fremfor å bygge ned landbruksarealer og natur. Med natur menes hovedøkosystemene skog, våtmark, vassdrag, naturlig åpne områder i lavlandet og semi-naturlig mark med underliggende naturtyper. Forringet natur, eksempelvis drenert myr, regnes også som natur. Det samme gjelder naturpregede frilufts- og grøntområder, eksempelvis parker, hundremeterskoger og urbane grøntkorridorer."

18.3 Naturtyper, biologisk mangfold og vegetasjon

 "Reguleringsplaner skal:

  • ha en naturfaglig utredning om forekomster av viktige naturtyper og biologisk mangfold, herunder viktige naturtyper, arter og økologiske funksjonsområder, samt en oppdatering av eksisterende registreringer
  • kartlegge busk- og trevegetasjon
  • beskrive hvilke naturverdier som skal bevares og videreutvikles, og hvordan dette skal skje
  • sikre at naturtyper og arters økologiske funksjonsområder og betingelser ivaretas og ikke forringes eller fragmenteres"

18.4 Økologisk kompensasjon

"Dersom en reguleringsplan tillater at natur eller et områdes økologiske funksjon går tapt i strid med prinsippet i § 16.6 Arealnøytralitet, skal tiltakshaver yte en økologisk kompensasjon for tapet tiltaket medfører. Økologisk kompensasjon fastsettes av kommunen, og ytes enten som erstatningsareal eller som et økonomisk bidrag til restaureringsprosjekter."

Ny rapport om å restaurere natur

Som trolig den første kommunen i landet, har Nordre Follo fått laget en rapport med oversikt over arealer som kan restaureres. Den viser at rundt 30 prosent av arealet har potensial for forbedring.

Vedtaket om arealnøytralitet ble fattet i 2019, mens bestemmelsene i kommuneplanen ble vedtatt i 2023. Føringene førte først til at det ble tatt ut 2100 dekar avsatt til utbygging. Med de nye bestemmelsene ble fjernet 550 dekar til i planverket.

Kommuneplanen i Nordre Follo har temakart som med fargekoder forteller hva slags type areal det dreier seg om.