Bagn kommune har gjennomført en trafikkanalyse med mulighetsstudie som skal legge til rette for et mer klimavennlig lokalsamfunn og sentrum. Prosjektet skal bidra til holdningsendring og fysiske tiltak som blant annet vil redusere bilbruken i sentrumsområdet. Tilknyttet dette fikk kommunen laget et godt verktøy for å øke andelen myke trafikanter i sentrum av kommunen, noe som vil gi et positivt løft til nærmiljøet og redusere klimagassutslipp. Resultatene fra prosjektet skal videre brukes i kommunens fremtidige arealplanlegging, og dermed forsterke klimahensyn i planarbeidet deres.

Lenkeblokk Icon Les mer om prosjektet "Bagn sentrum – utslippsfrie lokalreiser" på Miljødirektoratets side