Arealregnskapet gir oversikt over:

  • Arealer som er bebygd eller opparbeidet
  • Fordeling av arealtyper
  • Planlagt arealbruk

Dette er informasjon som tidligere bare har vært tilgjengelig i separat form. Slike separate kilder er Statistisk sentralbyrås datasett for arealbruk som viser bebygde og opparbeidede arealer og datasettene AR 5 og AR 50 som viser arealtyper, mens planlagt arealbruk går fram av kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. I tillegg er det lagt inn data fra Felles Kartdatabase for blant annet veier og bygninger.

Med arealregnskapet blir all denne informasjonen knyttet sammen. Dermed vises omfanget av arealer og hva slags arealer kommunen har åpnet for å ta i bruk. Regnskapet gir samtidig informasjon om hvilke arealer kommunen har mye eller lite av.

På grunn av manglende historiske data viser ikke systemet hvilke endringer som er skjedd i arealbruken over tid. Ved å ta utgangspunkt i de eksisterende tall og planer, vil det imidlertid etter hvert kunne skaffes informasjon om:

  • Endringer i areal som tas i bruk eller opparbeides til ulike formål.
  • Endringer i utbredelsen av arealtyper.
  • Endringer i planlagt bruk av areal i kommunale planer. 

Fylkeskommunen arbeider også med å videreutvikle arealregnskapet til et samlet naturregnskap hvor informasjon om naturverdier og økosystemer er inkludert.

Basert på Agders systematikk har Rogaland fylkeskommune fått på plass et tilsvarende arealregnskap. Tidligere Viken fylkeskommune hadde også et eget arealregnskap.

Lenkeblokk Icon Lær mer om Agder og Agder-kommunenes arealregnskap