Hvorfor arealregnskap for kommunene i Viken?

Den største trusselen mot biologisk mangfold er tap av arealer forårsaket av en bit-for-bit-nedbygging. Viken er rikt på naturressurser som står i fare grunnet forventninger om fremtidige utbyggingsbehov. Av den grunn har fylkestinget vedtatt at det skal utvikles et arealregnskap for Viken, der man sikrer en bærekraftig arealforvaltning, vern av viktige naturressurser og kunnskapsbaserte valg i plan- og utbyggingsprosesser.

Hva er et arealregnskap?

Arealer er en begrenset ressurs, og for å holde oversikt over arealene trenger man et eget arealregnskap. Fylkeskommunen har satt i gang en fireårig opptrappingsplan for arbeidet med arealregnskap. Arbeidet er organisert i to delprosjekter der det ene skal utvikle et arealregnskap for Viken fylke og en regnskapsmal for fylkeskommunal sektor. Det andre skal hjelpe kommunene i Viken med å få frem egne arealregnskap.

Arealregnskapet skal:

  • gi fylkeskommunen et verktøy for å overvåke endringer i arealbruk over tid.
  • gi oversikt over viktige naturressurser.
  • brukes som et verktøy til å planlegge for en langsiktig og bærekraftig forvaltning.

Arealregnskapet vil i første versjon kunne omfatte oversikt over bebygd og ubebygd areal, utvalgte områder for biologisk mangfold, vilttrekk, friluftsliv, «markalov-områder», områder for kulturmiljø-/landskap, kulturminner og områder med stor betydning for karbonlagre samt utvalgte ROS-områder.

Det er fylkesrådet som er prosjekteier med fylkesråden for plan, klima og miljø som prosjektansvarlig og med deltakere fra relevante rådsområder i Viken fylkeskommune som prosjektressurser. Arbeidet skjer i samarbeid med statlige myndigheter og utvalgte forskningsmiljøer for å sikre effektiv utvikling og en utforming av arealregnskap som er i tråd med nasjonale føringer når de foreligger.

Lenkeblokk Icon Arealregnskap i Viken fylke - Viken fylkeskommune Lenkeblokk Icon Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030