- Det er viktig å ha et bredt perspektiv på sirkulærøkonomi slik at det ikke kun dreier seg om avfallsreduksjon og resirkulering. Arbeidet med sirkulærøkonomi må omfatte hele livsløpet til materialer i alle sektorer. Slik kan vi begrense ressursbruk og designe produkter med lang levetid, sier fagsjef for klima i KS, Kjetil Bjørklund.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at de vil legge fram en handlingsplan for sirkulærøkonomi.

Lenkeblokk Icon Les mer om Topplederforum og møtet om sirkulærøkonomi på regjeringen.no

Det er viktig for KS at handlingsplanen bygger på en helhetlig gjennomgang av regulatoriske og økonomiske virkemidler. Det er behov for et bredere kunnskapsgrunnlag enn det vi har i dag for virkemidler som fremmer sirkulær omstilling. En overgang til sirkulærøkonomi krever omstilling på alle politikkområder. Det er derfor vesentlig at arbeidet samordnes på tvers av departementer og sektorer.

I innspillet understreker KS viktigheten av å bygge opp under eksisterende satsinger for industriutvikling innen sirkulære verdikjeder, for eksempel samfunnsoppdraget om sirkulær økonomi og grønn industriutvikling hvor fylkeskommunene har en betydelig rolle.

- I møtet i Topplederforum i mai ble kommunenes rolle spesielt trukket frem. KS’ kunnskapsgrunnlag og veiledning blir viktige bidrag i arbeidet med handlingsplanen, sier fagsjef for FNs bærekraftsmål i KS, Anne Romsaas.

En omstilling fra lineær til sirkulær økonomi er et viktig ledd i arbeidet med å nå de overordnede natur-, klima- og miljømålene i Parisavtalen, i klimasamarbeidet med EU, i naturavtalen fra Montreal, i FNs bærekraftsmål og for Norges egne mål for natur, klima og miljø.

Lenkeblokk Icon KS' innspill til regjeringens handlingsplan om sirkulærøkonomi

Regjeringens Topplederforum for bærekraftsmålene består av 13 faste medlemmer og ledes av kommunal- og distriktsministeren. I forumet inngår også kunnskapsministeren, klima- og miljøministeren, næringsministeren og utviklingsministeren. KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen inngår som fast medlem i forumet.