Nærings- og fiskeridepartementet har nylig publisert en artikkel med informasjon om hvilke prosedyrer og regler som gjelder for tildeling av støtte i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Bagatellmessig støtte (de minimis støtte)

For kommuner og fylkeskommuner vil det mest praktiske antagelig være å gi bagatellmessig støtte. Å tildele bagatellmessig støtte er ofte tidseffektivt og lite ressurskrevende for støttegiver.

Europakommisjonen har vedtatt at forbudet mot offentlig støtte ikke får anvendelse på støttebeløp opp til 200.000 euro fordelt over tre regnskapsår. Slik støtte anses som bagatellmessig støtte. For støtte til veitransportsektorene gjelder et lavere støttetak på 100.000 euro over tre regnskapsår.

Reglene om bagatellmessig støtte setter ingen begrensninger med hensyn til mottakerbedriften. Bagatellmessig støtte kan gis i enhver form til de fleste formål så lenge støtten er transparent. Det vil si at støttegiver må kunne beregne nøyaktig støtteelement (brutto tilskuddsekvivalent) i forkant av tildelingen, og uten at det er nødvendig å gjøre en risikovurdering.

Støttegiver må passe på at det ikke gis bagatellmessig støtte til de samme kostandene som er dekket ved annen offentlig støtte hvis det innebærer at det øvre støttetaket/den øvre støtteintensiteten i det generelle gruppeunntaket GBER  (General Block Exemption Regulation) eller et konkret vedtak fra EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) overskrides. Man kan altså ikke "toppe opp" støtte til et prosjekt som oppfyller støttetaket/støtteintensitet under gruppeunntaket med ytterligere midler i form av bagatellmessig støtte.

Støttebeløp som ikke overstiger støttetaket kan tildeles uten at støttegiver må notifisere og få godkjent støttetildelingen av ESA, og uten at det må sendes en forenklet melding i etterkant. Bagatellmessig støtte må heller ikke etterhåndsrapporteres årlig slik annen offentlig støtte må.

Selv om støttegiver ikke må notifisere støtten til ESA, må støttegiver skriftlig informere støttemottaker om at det er bagatellmessig støtte som ytes og størrelsen på støtte. Støttegiver må også sikre seg skriftlig bekreftelse fra støttemottaker om eventuell annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de to forutgående budsjettår, samt inneværende budsjettår.

EØS-avtalen art 61 (2) b – eksepsjonelle hendelser

EØS-avtalens artikkel 61 (2) b bestemmer at "støtte som har til formål å bøte på skader som skyldes naturkatastrofer eller andre eksepsjonelle hendelser" skal være forenlig med EØS-avtalen.

Hva som utgjør "eksepsjonelle hendelser" må vurderes konkret. Utbruddet av covid-19 er åpenbart en eksepsjonell hendelse.

Dersom det er ønskelig å gi direkte tilskudd til foretak for å dekke tap som oppstår i forbindelse med corona-utbruddet, må det lages en støtteordning. Det må sikres at kostnadene/tapet som dekkes kun er de som følger av corona-utbruddet, og at foretakene ikke overkompenseres.

Støtte som gis etter unntaket for naturkatastrofer og eksepsjonelle hendelser må være ikke-diskriminerende. Det innebærer at støtten må gis gjennom en støtteordning som likebehandler berørte selskaper innenfor samme sektor. Muligheten til å gi ad hoc støtte (dvs. støtte til kun et av flere foretak innenfor en og samme sektor) antas å være begrenset.

En slik støtteordning må notifiseres til ESA (forhåndsgodkjennes av ESA). En slik notifikasjon vil bli behandlet langt raskere enn normale notifikasjoner.

EØS-avtalen art 61 (3)

Etter EØS-avtalens artikkel 61 (3) b kan det gis støtte for å "bøte på en alvorlig forstyrrelse av økonomien i en av EUs medlemsstater eller en EFTA-stat».  

Støtten må likeledes notifiseres, dvs. forhåndsgodkjennes av ESA. EU Kommisjonen har utgitt retningslinjer for tildeling av støtte.

Alle notifikasjoner og kontakt med ESA skal skje gjennom seksjon for offentlig støtte i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

NFD opplyser at dersom dere tenker på, vurderer eller planlegger et tiltak, ta kontakt med seksjonen så raskt som mulig enten på epost (elisabeth.torkildsen@nfd.dep.no med kopi til Carsten-Borgersrud.Nielsen@nfd.dep.no)  eller telefon – 93 22 91 91 (seksjonsleder Elisabeth Torkildsen).