- Kravene fra arbeidstakerorganisasjonene lot seg ikke forene innenfor en forsvarlig ramme. Kravene har vært høye, og spriket mellom de ulike partene stort. Organisasjonene har villet bruke pengene på veldig ulik måte, sier Gangsø.

KS leverte et tilbud tilsvarende frontfagsramma på 2,7 prosent. Det betyr et kronetillegg på mellom 10.000 og 13.000 kroner for de fleste, og opp til 15.600 kroner for lærere med lengst utdanning og ansiennitet. I tillegg er det lagt inn penger til en lokal pott på 1,3 prosent som kan gi et lokalt tillegg på nesten like mye. Les mer om KS’ posisjoner på brudd-tidspunktet her.

- Vi har tatt ansvar og vært opptatt av å finne løsninger som imøtekommer prioriteringene fra de ulike sammenslutningene, og samtidig ta vare på helheten og hele kommunelaget. Jeg mener vi fant en god balanse, og i tillegg en pott som gir betydelig lokalt handlingsrom for å rekruttere viktig kompetanse for kommunesektoren, sier Gangsø.

Pandemien har ført til store påkjenninger for enkeltmennesker, for familier, for bedrifter og for samfunn. Mange har mistet arbeid og inntekt, mange har vært og er permitterte, mange har opplevd sykdom og langvarige plager. Norsk økonomi har vært gjennom store påkjenninger, og virkningen er langt fra over ennå.

- Korona-perioden har vist oss alle at vi har en kommunesektor med dyktige, kompetente medarbeidere som klarer å håndtere ekstraordinære utfordringer på en imponerende måte over lang tid. Dette har vært mulig fordi hele laget – alle ansatte og alle i den politiske og administrative styringen i kommunesektoren sammen har stått på. I slike krevende tider er KS ekstra opptatt av å finne brede, samlende løsninger. Dette er ikke tiden for å løfte frem enkeltgrupper særskilt, sier Gangsø.

Mellomoppgjøret mellom KS og LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne åpnet 21. april, med frist 30. april. Årets mellomoppgjør mellom KS og partene går nå til mekling hos Riksmekleren, med start 5. mai.

Mer om lønnsforhandlingene finner du på www.ks.no/tariff.

Om KS
KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor og den nest største totalt i Norge.
KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo.
KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk.
40 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 30 prosent er i skolesektoren, mens 10 prosent er i barnehagesektoren.
40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune.