I november ble debattheftet om tariffoppgjøret sendt ut til alle kommuner og fylkeskommuner. Dette er et faktagrunnlag, hvor KS ber om svar på spørsmål om ønskede prioriteringer i forhandlingene. KS oppfordrer til politisk behandling av debattheftet. Kommunestyret og fylkestinget har det overordnete ansvaret for arbeidsgiverpolitikken. 

Her kan du lese debattheftet om tariffoppgjøret 2023

Politiske vedtak lokalt og regionalt

De fleste kommuner og fylkeskommuner behandler debattheftet (som i år er delt i to) på møter i januar eller februar, og gjør vedtak med svar på spørsmålene i heftet. Behandlingen skjer de fleste steder i kommunestyret, formannskapet eller i politiske utvalg.

Vedtakene blir sendt til KS’ regionkontor, som på litt ulike måter samler og oppsummerer alle innspillene og forbereder en sak til KS’ fylkesstyre og fylkesmøte. Fylkesmøtene er representative politiske organer i KS, hvor det velges representanter fra alle kommunene og fylkeskommunen.

Fylkesmøtene avholdes i forbindelse med KS-regionenes strategikonferanser i februar og mars. Her deltar også politisk ledelse og ledere fra arbeidslivsområdet i KS sentralt. Vedtak med innspill til forhandlingsmandatet vedtas på fylkesmøtet, eller noen steder av fylkesstyret rett i etterkant. Disse fylkesvise vedtakene skal best mulig gjenspeile innspillene fra kommunene. 

Regionene har frist 15. mars til å sende inn vedtak til KS sentralt.

KS’ hovedstyre vedtar forhandlingsmandatet

Vedtakene i fylkene samles og oppsummeres i en sak til KS’ politisk representative hovedstyre, som på det grunnlaget vedtar et forhandlingsmandat som gir retning til KS’ forhandlere i tariffoppgjøret.

Denne brede demokratiske prosessen gir KS’ forhandlingsmandat en grundig forankring i Kommune-Norge.

I 2022 vedtok så mange som 75 prosent av kommunene og fylkeskommunene innspill til forhandlingsmandatet i politiske organer, mens noen få ga administrative innspill.