Det er ti år siden siste revisjon av rammeavtalen. Den nye avtalen er oppdatert og modernisert for å passe bedre til dagens situasjon.

Bestemmelsene om overdragelse av fastlegeavtaler er endret for å få mer oversiktlige rammer rundt overdragelsesprosessene. På tidspunktet for kunngjøring skal fratredende lege ha fylt ut opplysningsskjema om overdragelse av fastlegepraksisen, se nedenfor. Det er innført en ny bestemmelse om hjemfall av fastlegeavtale til kommunen. Det vil si at fastlegeavtalen hjemfaller kommunen vederlagsfritt. Dette gjelder bare hvis det ikke er kvalifiserte søkere som vil overta fastlegeavtalen på vanlige vilkår, at det er gått minst 12 måneder fra oppsigelsestidspunktet og at det er gjennomført minst tre korrekte utlysninger.

Kommunen plikter å sette inn vikar og dekke driftsutgiftene i inntil seks måneder etter oppsigelsestidens utløp. Fratredende leges eierskap til praksisen vil fortsatt bestå, og må reguleres i internavtaler. Dersom fratredende lege de tre siste årene har mottatt ytelser fra kommunen utover det statlig fastsatte basistilskuddet, skal dette tas hensyn til ved beregningen av kompensasjon for opparbeidet praksis. Dagens nasjonale tvisteløsningsnemnd erstattes av en ny nemnd med leder som oppnevnes av Riksmekleren.

Bestemmelsene om LIS1 og spesialistutdanningen er oppdaterte.

Bestemmelsen om honorarsats endres. Fra 1. juli 2024 innføres en høyere sats for spesialister i allmennmedisin eller samfunnsmedisin, sammenlignet med ikke-spesialister.

KS har utarbeidet et rundskriv med opplysninger om alle endringene i rammeavtalen, se nedenfor.

Avtalen gjelder i perioden 1. april 2024 til 1. juli 2025. Regjeringen har varslet at det kommer endringer i reguleringen av fastlegeordningen som vil tre i kraft 1. juli 2025.

Lenkeblokk Icon Rundskriv A1-2024 (pdf) Lenkeblokk Icon Overdragelse av praksis – opplysningsskjema