Protokoll skal underskrives når forhandling med den enkelte organisasjon eller forhandlingssammenslutning er avsluttet.

Brudd,  tvisteløsning og nøytral leder
Ved brudd i lokale forhandlinger etter HTA kapittel 5, pkt. 5.1 og kapittel 3, pkt. 3.4.2 og 3.4.3 kan hver av partene lokalt bringe tvisten inn for behandling ved lokal nemd. 

Dersom forhandlingene ender med brudd og når det er klart at en av partene vil anke uenigheten, skal det så raskt som mulig avklares hvem partene velger som nøytral leder/oppmann. Som hovedregel kontakter arbeidsgiver den nøytrale lederen. Lederens/oppmannens honorar deles likt mellom partene. For øvrig dekker partene egne kostnader.

Bruk av lokal nemnd - saksbehandling og fremdrift
Bestemmelsene om lokal nemnd reguleres i Hovedavtalens del A § 6-2. Nemnda sammensettes med en nøytral leder og en representant fra henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonens (eller forhandlingssammenslutningens) lokale ledd. For å tilstrebe en rask avklaring på lønnstvisten er det i kontakten med nemndas leder viktig å få avklart blant annet følgende:

  • Fremdriften for nemndas saksbehandling
  • Frister for innsendelse av prosesskrift
  • Om – og når det skal føres muntlige forhandlinger

KS´ oppfatning er at begge parter er tjent med, samt at tvisten best belyses, ved at nemnda møtes og hører partenes muntlige gjennomgang som supplement til prosesskriftene. Dette er den mest vanlige måten å gjennomføre en lokal nemndsbehandling på. Partenes representanter og partenes nemndsmedlemmer er vanligvis ikke samme personer.

Utarbeidelse av prosesskrift
Hver av partene må lage skriftlige innlegg med påstander; et prosesskrift, til nemndas nøytrale leder.

Som hjelpemiddel har KS utarbeidet en mal for prosesskrift som kan benyttes (finnes i linken under artikkelen).

Samme mal kan også brukes ved andre tvister som skal løses ved nemnd. Eksempelvis brudd i forhandlinger om revisjon av lokal særavtale eller lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 4, pkt. 4.2.1-forhandlinger dersom organisastorisk behandling ikke har ført frem, og tvisten skal bringes inn for sentralt ankeutvalg, jfr. HA del A, § 6-3.

Videre lesning: 
Ved brudd i HTA kap 5.2 eller pkt. 3.4.2 og 3.4.3 - Retningslinjer for saksbehandling ved lokal nemd
Mal for prosesskrift
Oversikt over kretsmeklere