Tvisteløsningen er hjemlet i Hovedavtalens del A § 6-2. Fremgangsmåte ved eventuelt brudd bør drøftes i drøftingsmøte forut for forhandlingene.

Når det er klart at en av partene vil anke uenigheten, skal det så raskt som mulig avklares hvem partene velger som leder/oppmann. Som hovedregel kontakter arbeidsgiver nøytral leder/oppmann. Eventuelle lønnstvister bør være avgjort innen 2 måneder etter at forhandlingene er sluttført. Partene kan anmode sorenskriver, lagdommer, kretsmekleren eller en annen person som de lokale parter har tillit til, om å stille som nøytral leder for nemnda. Dersom det ikke oppnås enighet om hvem som skal være nøytral leder, vil dette være en kretsmekler som er oppnevnt av Riksmekleren. 

Riksmekleren har publisert en oversikt over kretsmeklere.