Retten til feriefritid
Alle arbeidstakere i kommunal sektor har rett til 30 virkedager (fem uker) årlig feriefritid, jf. ferielov § 5 nr. 1 og HTA kapittel 1 punkt 7.4.1. Retten til feriefritid gjelder uavhengig av stillingsstørrelse. Arbeidstakere som er over 60, eller som fyller 60 i løpet av ferieåret har i tillegg rett på 6 virkedager ekstraferie, totalt 36 virkedager feriefritid jf. ferielov § 5 nr. 2.

Drøftingsplikt og fastsetting
Fastsetting av ferie skal drøftes med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte før den endelige avgjørelsen fattes, jf. ferielov § 6 nr. 1 og HTA kapittel 1 punkt 7.4.3. Ferie har stor velferdsmessig betydning for arbeidstakerne, og drøftingen skal sikre at arbeidstakerne skal få komme med sine ønsker om tidspunkter for ferie. Dersom det ikke oppnås enighet, er det arbeidsgiver som fastsetter ferien med de begrensninger som følger av ferieloven §§ 7-9. Dette har sin bakgrunn i at ferie skal avvikles med minst mulig forstyrrelse av driften, og det er derfor naturlig at den endelige beslutningen ligger hos arbeidsgiver.

Arbeidstaker kan kreve underretting om ferien tidligst mulig, og senest to måneder før ferien tar til, med mindre særlige grunner er til hinder for det. Dette gjelder både den lovfestede og den avtalefestede ferien. Det er imidlertid ikke noe i veien for at det avtales en kortere varslingsfrist, hvis begge parter er enige om dette.

Varslingsplikten er en såkalt ordensforskrift. Dette innebærer at dersom arbeidsgiver ikke overholder varslingsfristen medfører ikke det ugyldighet, men dette kan være et relevant moment i vurderingen av et eventuelt erstatningsansvar. KS vil understreke viktigheten av at varslingsfristen overholdes.

Begrensninger
Ferieloven §§ 7-9 inneholder bestemmelser som begrenser arbeidsgivers handlingsrom i fastsetting av ferie. Arbeidstaker kan kreve avvikling av 18 virkedager (tre uker) sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er i perioden 01. juni til 30. september. Arbeidstaker kan også kreve at restferien gis samlet innenfor ferieåret. Det samme gjelder for den avtalefestede ferien på 5 virkedager, arbeidstaker kan kreve at denne gis samlet.

Ekstraferien for arbeidstakere over 60 år
Arbeidstakere over 60 år fastsetter tidspunktet for ekstraferien selv, med mindre annet er avtalt. Arbeidstakere skal gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før ferien tar til. Det kan inngås avtaler om at ferien ikke kan tas ut på gitte tidspunkter, eksempelvis i perioder med stor arbeidsbelastning. Varslingsfristen er ikke til hinder for at arbeidsgiver oppfordrer arbeidstakere som har rett til ekstraferie om å melde i fra så tidlig som mulig når de vet at de skal avvikle ferie, av hensyn til driften. Dette kan være spesielt viktig for avdelinger med få ansatte, hvor mange har rett til ekstraferie.

Endring av fastsatt ferie
Vilkårene for å endre fastsatt ferie er strenge jf. ferielov § 6 nr. 3. Endringen må være nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, og avvikling av ferie må medføre vesentlige driftsproblemer. Videre må det være forsøkt å skaffe en stedfortreder. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene for endring av fastsatt ferie er oppfylt. Hvis arbeidsgiver ser det nødvendig å endre fastsatt ferie, skal dette drøftes med arbeidstakeren. Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen.

Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for dokumenterte merutgifter som arbeidstaker får som følge av endringen. Bestemmelsen gir bare rett til erstatning av merutgifter som fremstår som nærliggende som følge av endringen, og gir ikke rett til erstatning for den ubeleilighet endring av ferien medfører. Av forarbeidene fremgår det at «arbeidstakeren skal stilles økonomisk som om den opprinnelige feriefastsettelse ikke hadde funnet sted» jf. Ot.prp. nr. 54 (1986-1987) side 145. Også utgifter nær familie har som følge av endringen kan kreve erstattes. Arbeidstaker plikter å dokumentere hvilke økonomiske utgifter han eller hun krever dekket under drøftingen om endring av ferie. Formålet er at arbeidsgiver skal få alle opplysninger om hvilke økonomiske konsekvenser endringen av ferien kan få.

Endringsadgangen gjelder også ekstraferien og eventuell tilleggsfritid, på de samme vilkår som for den ordinære ferien.

Om overføring av ferie
For overføring av ferie, se artikkel nedenfor.

Lenkeblokk Icon Overføring av ferie