Alle arbeidstakere i kommunal sektor har rett til 30 virkedager (fem uker) årlig feriefritid. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret skal i tillegg gis ekstraferie på 6 virkedager (1 uke). Både arbeidsgiver og arbeidstaker er pliktig til å sørge for full ferieavvikling i løpet av ferieåret, så fremt arbeidstakers feriepenger dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Overføring av ferie til det påfølgende ferieår er unntak fra utgangspunktet om full ferieavvikling i løpet av ferieåret.

De ulike adgangene til overføring 
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til påfølgende ferieår etter ferielovens regler. Ekstraferien for arbeidstakere som fyller 60 år omfattes av denne overføringsadgangen. Selv om arbeidstakere over 60 år har en uke ekstraferie, har de ikke adgang til å overføre mer enn inntil 12 virkedager (2 uker) ferie. Det er viktig å være oppmerksom på at også lørdag er en virkedag etter ferielovens regler. For arbeidstakere som har «femdagers uke» vil maksimal overføring utgjøre 10 virkedager. For arbeidstakere som har en arbeidstidsordning hvor lørdag inngår som en arbeidsdag vil maksimal overføring utgjøre 12 virkedager

I tillegg til dette kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om overføring av den avtalefestede ferien (5 virkedager) etter Hovedtariffavtalens (HTA) regler. 

Samlet sett innebærer dette at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overføring av inntil 17 virkedager ferie til det påfølgende ferieår.   

Ikke avviklet ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon overføres til det påfølgende ferieår. Det er ikke adgang til å få denne ferien økonomisk kompensert. 

Er ferie ikke avviklet i løpet av ferieåret i strid med ferielovens bestemmelser, blir ferien automatisk overført til påfølgende ferieår. Her finnes det ingen grense for overføringsadgangen.   

Retten til å få utbetalt ferie som verken er avviklet eller krevd overført
Adgangen til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert er begrenset. Bakgrunnen for dette er ferielovens formål om å sikre arbeidstakere årlig feriefritid til rekreasjon og hvile.