Fra og med 1.1.2023 innføres en ny modell for lørdags- og søndagstillegg og kvelds- og nattillegg. Lørdags- og søndagstillegget etter 5.2 vil etter dette være likt for alle arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser, og tillegget får nå form av en prosentsats på minst 22 prosent av timelønn, likevel slik at beløpet ikke er lavere enn minst kr 70 per arbeidede time. Kveld- og nattillegg etter pkt. 5.4.1 (for arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner) splittes i én del for kveldsarbeid og én del for nattarbeid. Sistnevnte får form av en prosentsats på minst 25 prosent av timelønn, likevel slik at beløpet ikke er mindre enn minst 70 kr per arbeidede time. Følg lenke til B-rundskriv nr. 4-2022 for detaljer.

Beregningene her gjelder når disse tilleggene skal beregnes som tilleggslønn og gjøres pensjonsgivende etter HTA 3.7. Dette gjelder tillegg for ordinært arbeid i henhold til arbeidsplan/turnusplan som utbetales som et fast, månedlig beløp. Excel-arket regner om beløp for en arbeidsplan-/turnusperiode av valgfri lengde til hva dette tilsvarer per måned.

Arket beregner også timelønn der ubekvemstillegget har form av et visst antall prosent av timelønn, likevel ikke lavere enn en viss kronesats. I denne vurderingen beregnes timelønn på vanlig måte, ved å dele årslønn (grunnlønn) i full stilling på (52*ukentlig arbeidstid i full stilling). Nevneren blir 52 * 35,5 = 1846 for turnusansatte med 35,5 timers uke, 52 * 37,5 = 1950 for ansatte med 37,5 timers uke og 52 * 33,6 = 1747,2 for ansatte med 33,6 timers uke. Til slutt anvendes bestemmelsen om at det brukes et årstimetall på 1900 timer. For ansatte i turnus med 35,5 timers arbeidsuke tilsier dette at beløpet justeres opp med en faktor på 1900/1846, mens det for ansatte med 33,6 timers arbeidsuke justeres opp med 1900/1747,2. For ansatte med 37,5 timers uke justeres beløpet ned med en faktor på 1900/1950.

Oppdatering, mai 2023: Med virkning fra 01.05.2023 er beregning av tilleggslønn etter HTA kap. 3 § 3 punkt 3.7 for ansatte i branntjenesten med årstimetall på 2080 eller 2184 timer regulert av en tilleggsprotokoll til HTA. Denne gjelder for tillegg gitt etter HTA kap. 1 § 5 punkt 5.2 og 5.4. Dette innebærer at formlene for denne gruppen er litt annerledes enn for øvrige ansatte, og beregninger for disse gjøres nå i en egen arkfane i Excel-modellen. Før tilleggsprotokollen trådte i kraft, innebar bruken av årstimetall på 1900 timer at utbetalte tillegg for denne gruppen ble justert med en faktor på hhv. 1900/2080 og 1900/2184. Denne nedjusteringen er med tilleggsprotokollen fjernet, og formlene i arkfanen for disse ansatte er endret i tråd med dette.

Kort om Excel-arket
Det er kun i de oransje cellene det skal legges inn verdier. I de grå cellene får man ut tall ut fra hvilke verdier som er lagt inn i de oransje cellene. Det må ikke legges inn verdier i de grå cellene. Time- og prosentsatsene i modellen er laveste satser i HTA for henholdsvis lørdags- og søndagstillegg og kvelds- og nattillegg. Dersom det er fastsatt høyere satser lokalt, kan dette legges inn manuelt i cellene for satser (oransje celler).

Last ned Excel-arket (følg lenke)