KS forhandler om Hovedavtalen med de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune. Partene er enige om enkelte endringer i avtalens del B og del C.

Hovedavtalen er i det all vesentlige videreført uten endringer. Det er lagt inn en tilføyelse «på alle nivå» i del B, § 1-5, for å presisere at alle ledere og tillitsvalgte skal være omfattet av oppfølging og opplæring i Hovedavtalen. Det skal sikre felles forståelse av Hovedavtalens intensjoner.  

I del B, § 3-3 «Tillitsvalgtordning, herunder struktur og frikjøp», er det tatt inn en tilføyelse «etter drøfting» for å understreke at behovet for frikjøp skal drøftes først. Det er ikke slik at partene skal starte med å legge antall medlemmer og delingstallet til grunn for å finne frikjøpsressursen forbundet vil ha rett på. Se også pkt. 3 i vedlagte protokoll for mer informasjon.  

Partene har under forhandlingene drøftet utfordringer knyttet til digital omstilling. Det etableres et sentralt partsarbeid knyttet til nasjonalt digitaliseringsarbeid. Partene understreker dessuten at digitalisering og bruk av ny teknologi er å regne som omstilling hvor Hovedavtalens bestemmelser gjelder. Dette betyr at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd.

I KS-området skal Hovedavtalen etter vedtektene vedtas gjennom uravstemning. KS oppfordrer alle medlemmer til å svare på uravstemningen så snart som mulig, innen 10. januar 2024.

Lenkeblokk Icon A-rundskriv/uravstemningsdokument

Forhandlingsresultatet kan leses her:

Lenkeblokk Icon Vedlegg til protokoll