Fakta om programmet

Programtema : Lokal utvikling, fattigdomsreduksjon og inkludering av sårbare grupper

Periode: 2014 – 2021 (24)

Programbudsjett : 35.000.000 euro

210 millioner euro er avsatt til en rekke samarbeidsprogrammer med Bulgaria gjennom EØS-midlene. Programmene er innrettet for å bistå Bulgaria med å håndtere sentrale sosiale og økonomiske utfordringer og for å legge til rette for norsk-bulgarsk samarbeid.

KS har ansvar for gjennomføringen av ett av disse programmene. Tre områder er prioritert:

  1. Lokal utvikling og fattigdomsreduksjon
  2. Utsatte barn og unge
  3. Inkludering og myndiggjøring av romfolk

Bakgrunn 

Bulgaria er fremdeles det landet i EU med høyest fattigdomsnivå og størst ulikhet i inntekter. Dette har negative konsekvenser for økonomisk velstand, utdanningsnivå og sysselsettingsmuligheter. De som særlig blir berørt av dette er barn, romfolk, lavt kvalifiserte arbeidere og bosatte på landsbygda. De største utfordringene på lokalt nivå er knyttet til avfolking og en aldrende befolkning, og forskjellene mellom by og land. Samtidig har de fleste kommuner en rik historie, og kultur- og naturressurser, som kan ha betydning for utvikling av den lokale økonomien.

Programmet vil bygge videre på KS sitt samarbeid med vår søsterorganisasjon NAMRB (the National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria), finansiert av EØS ordningene i perioden 2009-2014. 

Programmet er et samarbeid mellom KS som norsk programpartner og det bulgarske utdannings- og forkningsdepartementet (Ministry of Education and Science) som programoperatør. KS gir råd til bulgarsk samarbeidspartner i utvikling og implementering  av programmet, og har et særlig ansvar for å etablere kontakt mellom norske og bulgarske aktører. Fylkeskommuner og kommuner er viktige målgrupper. Det vil være tre åpne utlysninger, en begrenset utlysning rettet mot etablering av ungdomssentre, og en  tilskuddsordning for å finansiere gjennomføring av lokale utviklingstiltak. Det er også seks forhåndsdefinerte prosjekter i dette programmet. KS er prosjektpartner i to av disse.

Vil du bli med? 

Under programmet er det gode muligheter for å bli samarbeidspartner med bulgarske prosjektsøkere. Våren 2019 planlegges tre åpne utlysninger av prosjektmidler for etablering av lokale utviklingsplaner, støtte til utdanning av barn og til barnehager, og etablering av ungdomssentre. Norske aktører som deltar på match-making arrangementer eller ønsker å møte mulig partner, kan søke om dekning av utgifter til reise og opphold.