Tema:

Vekst gjennom satsing på lokale ressurser

Land: Bulgaria
Periode: 2014 - 2021

Hensikt

Gjennom dette forhåndsdefinerte prosjektet ønsker vår søsterorganisasjon The National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria (NAMRB) å utvikle og implementere bærekraftige modeller for lokal utvikling basert på lokale myndigheters egne ressurser.

Bakgrunn

Mange av de største kommunene i Bulgaria har de siste årene lært hvordan de på en god måte kan bruke de mulighetene som finnes lokalt til å styrke sin økonomisk og sosial utvikling. Europeiske og internasjonale finansieringsmekanismer har i stor grad bidratt til dette. Mange av de mindre kommunene har imidlertid fortsatt behov for gode eksempler på hvordan natur, historiske og kulturelle ressurser kan danne grunnlag for lokal økonomisk utvikling.

KS har lang erfaring med samarbeid med Bulgaria siden de landet ble medlem av EU i 2007. Samarbeidet har handlet om ulike tema, som klima og energi, lokal økonomistyring, samarbeid stat-kommune og interkommunalt samarbeid. Samarbeidet med NAMRB bygger videre på EØS-finansiert samarbeid med KS 2009-2014.

Metode

Prosjektet er et samarbeid mellom KS og NAMRB som prosjekteier, og vil ta utgangspunkt i utvikling og forbedring av lokale utviklingsstrategier i ti av de fattigste kommunene i Bulgaria. Basert på strategiene vil kommunene få støtte til å utvikle konkrete prosjekter for implementering. Det oppmuntres til partnerskap mellom lokale myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer. De utvalgte kommunene vil senere kunne søke midler fra et «Small Grants Scheme» til gjennomføring av prosjektene. KS bidrar i prosjektet med eksempler på økonomisk utvikling i norske kommuner, basert på natur-, kultur- og historiske ressurser.

Vil du bli partner? 

KS ønsker å inkludere norske kommuner i prosjektet som kan bidra med erfaringer og kunnskap. Dette kan gjerne være kommuner som har deltatt i norske verdiskapingsprogram på natur- og kulturområdet.

Prosjektet er en del av et program, som tar sikte på å redusere sosiale og økonomiske ulikheter, og å styrke det bilaterale samarbeidet mellom giverlandene, Norge, Island og Liechtenstein. Tre programområder er prioritert : lokal utvikling og fattigdomsreduksjon, utsatte barn og unge og inkludering og myndiggjøring av romfolk.

I programperioden (2014 - 2021) er det gode muligheter for å bli samarbeidspartner med bulgarske prosjektsøkere. Høsten 2018/vår 2019 planlegges tre åpne utlysninger av prosjektmidler som har fokus på etablering av lokale utviklingsplaner, støtte til utdanning av barn og til barnehager, og etablering av ungdomssentre. Norske aktører som deltar på arrangementer eller ønsker å møte mulig partner, kan søke om å få dekket utgifter til reise og opphold.