PRI tar initiativ til nye typer samarbeid. Utgangspunktet vårt er samfunnsutfordringer definert av kommunene selv. Målet vårt er å mobilisere ressurser – både folk, kompetanse og teknologi – som allerede finnes. Kanskje kan nye og overraskende samarbeidsformer avdekke ukjente muligheter og et uutnyttet potensial.

Vi etablerer stadig nye samarbeid og partnere

Når vi skal jobbe med omfattende samfunnsutfordringer, er det naturlig at nasjonale myndigheter og virkemiddelaktører er samarbeidspartnere på et overordnet nivå. I tillegg trenger vi andre aktører – i alle størrelser. Gjennom KS’ samarbeidsavtale med Norges forskningsråd er PRI satt på samarbeidsagendaen.

Åpen dialog om metode og strategi

I første omgang legger vi vekt på samarbeid om den metodiske utviklingen av radikal innovasjon og en mission-orientert tilnærming til samfunnsutfordringene. Strategisk råd for innovasjon og forskning er en dialogarena der vi drøfter av strategiske veivalg og kunnskap- og innovasjonsbehov i kommunal sektor. Forskningsrådet deltar også i denne dialogen.

Verdifullt samarbeid blant nordiske land

Vi deler komplekse samfunnsutfordringer med mange andre land. Våre nordiske kolleger i Danmark, Sverige, Finland og Island har etablert miljøer som skal finne nye løsninger på morgendagens utfordringer. Gjennom faglige samarbeid lærer vi av hverandre. Vi får også tilgang til eksisterende data, metoder og verktøy.

Nye partnere er velkommen

PRI er til enhver tid ute etter nye samarbeidspartnere. På et overordnet nivå etablerer vi strategiske og formelle partnerskap med aktører som har politisk og økonomisk innflytelse. I tillegg samarbeider vi med kommuner og andre aktører i konkrete innovasjonsprosjekter.

Ved å ha felles målforståelse og respektere hverandres egenart kan vi styrke innsatsen for å løse samfunnsutfordringene.