Partene inngår partnerskapsavtale for å nå felles mål om å skape velferd på nye måter som kommer innbyggerne og samfunnet til gode. 

- Både leverandører og kommuner har behov for å lære mer om og se hvordan innkjøp kan brukes strategisk og innovativt for å nå ønskede mål, for eksempel innen samfunnsutfordringene som demografisk utvikling, helse og velferd, sier Ingebjørg Harto, daglig leder av LUP.

Felles mål

Avdelingsdirektør og leder av KS’ PRI, Monica Fossnes Petersson mener Leverandørutviklingsprogrammet og PRI er naturlige samarbeidspartnere.

- Vi har felles mål;  å bidra i arbeidet med å løse de store samfunnsutfordringene. Her trenger vi tettere dialog mellom private og offentlige aktører, Vi ønsker å løfte anskaffelsesperspektivet i vårt arbeid, og bidra til å mobilisere for dialog og samhandling med leverandørmarkedet. Jeg håper samarbeidsavtalen vil bidra til å modne leverandørmarkedet, det vil legge til rette for å skape nye innovative løsninger.. Samtidig er det viktig for oss å samarbeide med aktører som forstår og er en del av samfunnstrukturene - for vi får ikke til de systeminnovasjonene vi trenger uten av vi har med oss styringsstrukturen, sier Monica Fossnes Petersson.

Formålet med samarbeidet

LUP og KS PRI inngår partnerskap for å nå felles mål i programperioden som varer til 2028. LUP inngår som strategisk partner på programnivå, med mulighet for mer konkret samarbeid på porteføljenivå og prosjektnivå. Samarbeidet vil med andre ord kunne foregå både på strategisk og operativt nivå.

Leverandørutviklingsprogrammet, LUP

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) ble etablert i 2010. LUP er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. LUP hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser. LUP er innovasjonspådrivere og eksperter på hvordan man gjennomfører innovative anskaffelser fra forberedende fase til prosjektgjennomføring.

Arbeidet skal bidra til å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Siden starten i 2010 har programmet bistått kommunale og statlige virksomheter med over 400 innkjøp og utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser.

Ved å utfordre markedet og la leverandører vise frem hva som er mulig å få til, får det offentlige bedre løsninger, mer effektive tjenester og mer for pengene. Innbyggerne får bedre produkter og tjenester, og samtidig bidrar aktiviteten til lokal og nasjonal næringsvekst.

NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat. LUP har rundt 30 offentlige partnere. Over halvparten av disse er kommuner og fylkeskommuner.

KS' Partnerskap for radikal innovasjon

KS etablerte i 2020 KS Partnerskap for radikal innovasjon (PRI). Utfordringene i velferdssamfunnet krever et taktskifte i innovasjonsarbeidet. Evnen til å utvikle mer komplekse og radikale løsninger med samfunnseffekt er avgjørende. For å møte behovet har KS’ hovedstyre vedtatt etableringen av programmet KS PRI.   

Programmet er, etter tre års drift, vedtatt forlenget. Dette er en betydelig satsing for KS, og formålet med programmet er å få til radikalt innovasjonsarbeid med utgangspunkt i kommunesektorens behov. I dette ligger et systemrettet innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Med utgangspunkt i FNs bærekraftmål bidrar programmet til at kommunal sektor lykkes med å realisere prioriterte og nødvendige systeminnovasjoner på viktige samfunnsutfordringer.  

KS PRI mobiliserer til samarbeid om systeminnovasjon som kommer samfunnet og den enkelte innbygger til gode.

Konkrete innovasjonsprosjekter realiseres i samarbeid med KS' medlemmer og andre sentrale parter. De konkrete innovasjonsprosjektene identifiseres fortløpende og utgjør programmets innovasjonsporteføljer, herunder porteføljen for ungt utenforskap og porteføljen for demografiutfordringene.