Vi blir flere eldre. Mange lever lengre og friskere liv, men flere vil også ha behov for helse- og omsorgstjenester. Vi har over tid sett en økende sentralisering eller urbanisering, der unge flytter fra bygda. Det blir også mer krevende å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, spesielt i distriktene.  Samtidig står en høy andel i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet.

Vi kan håndtere utfordringene

Den demografiske utviklingen krever at vi jobber sammen på nye måter. Vi trenger systemrettet innovasjonsarbeid for å utvikle nye løsninger som monner. KS Partnerskap for radikal innovasjon (PRI) har mandat og ambisjoner om å få til bærekraftige endringer sammen med andre sentrale aktører i samfunnssystemet.

 

PRI jobber med to hovedprosjekter

Hovedprosjekt 1: 2040 begynner nå!

Målet med 2040 begynner nå! er å øke bevisstheten om hvordan den demografiske utviklingen treffer den enkelte kommunen i et 10-20 års perspektiv. Vi har utviklet et analyse- og scenarioverktøy, Fremtidsverktøyet 2040,  for å mobilisere til politisk engasjement og innbyggerinvolvering i arbeidet med langsiktige, sosiale og økonomiske bærekraftige løsninger.

Hovedprosjekt 2: Velferd er en fellesoppgave

I dette prosjektet utforsker vi nye måter å skape velferd på. Målet er å mobilisere ressursene som allerede finnes i samfunnet og legge til rette for verdiskaping på nye måter – hos enkeltmennesker, i næringslivet, blant frivillige, i akademia og i kommunen. Velferd er en fellesoppgave handler om å utvikle bærekraftige, levende byer og lokalsamfunn.

 

Vi har identifisert innovasjonsområder i arbeidet med den demografiske utviklingen:

  1. 2040 begynner nå – den kommunale kollaps
  2. Velferd er en fellesoppgave
  3. Det muliges kunst – samarbeid mellom administrasjon og politikk

I dag jobber vi med de to første innovasjonsområdene – gjennom to hovedprosjekter. Prosjektene skal bidra til økt bevissthet om konsekvensen av den demografiske utviklingen, samt mobilisere ulike aktører til hvordan vi sammen kan skape velferd på nye måter.