Hensikten med guiden

Formålet med kvikk-guiden er å gi en enkel beskrivelse av tjenesteinnovasjonsprosessen for å kunne ta i bruk digital hjemmeoppfølging, samt vise til praktiske eksempler fra kommuner. Kvikk-guiden fokuserer på implementering av tjenester med digital hjemmeoppfølging og vurderinger og veivalg knyttet til strategisk gjennomføring. Guiden omfatter ikke kliniske vurderinger. Vi håper at kvikkguiden er (bidrag som vil være) til inspirasjon og nytte for dere som ønsker å starte med digital hjemmeoppfølging allerede nå.

Lenkeblokk Icon Kvikk-guide til digital hjemmeoppfølging

Bakgrunn for utprøving  

Nasjonalt velferdsteknologiprogram gjennomfører en treårig utprøving av digital hjemmeoppfølging i perioden 2018 – 2021. Hensikten med utprøvingen er å få tilstrekkelig kunnskap om effekter av digital hjemmeoppfølging for å gi nasjonale anbefalinger om innretning, organisering og implementering.

Den pågående utprøvingen følges av forskning og omfatter seks regionale prosjekter, hvor kommuner samarbeider med fastleger og spesialist-helsetjenesten om oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer som KOLS, hjertesvikt, diabetes, kreft og psykisk sykdom. I overkant av 700 pasienter fordelt på tiltaks- og kontrollgruppe er inkludert, og disse skal følges i 1-1,5 år. Sluttevaluering vil foreligge i november 2021. Utprøvingen av digital hjemmeoppfølging er en del av Nasjonalt program for Velferdsteknologi. Les mer om programmet her.

Digital hjemmeoppfølging og Covid-19

Helsedirektoratet har kommet med anbefalinger om å ta i bruk velferdsteknologi og digitale verktøy i helse- og omsorgstjenesten for å avhjelpe utfordringer under covid-19-pandemien. Kommuner som deltar i den nasjonale utprøvingen har i samarbeid med sine leverandører utviklet tilbud til hjemmeboende pasienter med Covid-19. På bakgrunn av erfaringene prosjektene har gjort seg, er det utviklet en kortversjon; Kvikk-guide for digital hjemmeoppfølging ved Covid-19.