Flere kommuner opplever stor nytte av digital hjemmeoppfølging under koronapandemien. Det har bidratt til økt trygghet hos pasientene, mer systematisk oppfølging og at forverring av sykdommen er fanget opp tidlig slik at pasienter raskt har blir vurdert av lege og fått adekvat behandling. Kvikkguide for digital hjemmeoppfølging ved Covid 19 er utarbeidet for å gi  støtte til kommuner som vurderer å ta dette i bruk i sin oppfølging.

Hva er digital hjemmeoppfølging?

Digital hjemmeoppfølging er helsetjenester som ytes helt eller delvis på avstand ved hjelp av teknologi.Målet med tjenesten er å fange opp tegn til forverring, bidra til økt innsikt og bedre mestring av sykdomssituasjonen. Tjenestene understøttes av verktøy for hjemmemålinger, digitale skjemaer for pasientregistrerte opplysninger og egenbehandlingsplan, ofte i kombinasjon med video, digitalt tilsyn og andre velferdsteknologier. Digital hjemmeoppfølging krever at kommunen, fastlegen og helseforetaket samarbeider om tjenestene, fordi pasientforløpet ofte går på tvers.

Økt trygghet hos pasienter

Som følge av Covid-19-pandemien har kommuner som deltar i den nasjonale utprøvingen av digital hjemmeoppfølging har valgt å utvide tjenestene for oppfølging pasienter med bekreftet eller mistenkt smitte. Erfaringen så langt er at digital hjemmeoppfølging bidrar til økt trygghet og er et godt hjelpemiddel til å vurdere egen helsetilstand og fange opp tegn til forverring og behov for helsehjelp. Digital hjemmeoppfølging kan være ressurseffektivt for tjenesten ved at det gir mulighet til å følge opp et stort antall pasienter på en systematisk måte. Samtidig bidrar det til å unngå direkte pasientkontakt og dermed til å ivareta smittevern. Det kan også brukes for å følge opp pasienter i risikogruppen og pasienter som ikke ønsker tjenester i hjemmet på grunn av fare for smittespredning.

Les her hvordan Larvik kommune bruker digital hjemmeoppfølging av pasienter med påvist og mistenkt smitte.

Hvordan ta i bruk digital hjemmeoppfølging i forbindelse med Covid-19

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utarbeidet en kortfattet veiledning i hvordan man bør gå frem dersom kommunen vurderer å ta i bruk digital hjemmeoppfølging forbindelse med Covid-19. Veilederen er basert på kunnskap og erfaringer fra prosjektene som deltar i utprøvingen av digital hjemmeoppfølging, og spesielt erfaringene fra arbeidet under korona-pandemien.

Kvikkguide