Av Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

For å få til bærekraftige tjenester må det legges bedre til rette for utprøvinger og eksperimenteringer, i kommunesektoren og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. KS støtter arbeidet med å evaluere og eventuelt endre forsøksloven, men mener at det må etableres mer offensive ordninger for eksperimentering i offentlig sektor. Jeg viser til slike ordninger i andre nordiske land, som for eksempel de danske frikommuneforsøkene og det finske «Experimental Finland».

Dette må innrettes slik at kommunesektoren, i samarbeid med de aktører som er nødvendige for å få til endringer, får reelt handlingsrom til å utforske og prøve ut nye innovative løsninger. Sektoriseringen i staten kan gjøre det vanskeligere å finne helt nye svar på de vanskeligste samfunnsutfordringene, fordi løsningene ofte kan finnes i nye samarbeid mellom forvaltningsnivåene. KS mener at også det regionale statsapparatet må gis frihet til å gå inn i radikale samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, og styringsdialogen bør utnyttes strategisk for å fremme innovasjon i statsapparatet.

Partnerskap for radikal innovasjon

Jeg viser til programmet Partnerskap for radikal innovasjon som KS har etablert sammen med sine medlemmer. Programmet fokuserer på kritisk viktige samfunnsutfordringer for kommunal sektor, utfordringer som er for komplekse og krevende for den enkelte kommune. Partnerskapet skal jobbe med konkret systemrettet innovasjonsarbeid, der løsninger er avhengige av samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Dette skal gjøres ved å realisere konkrete innovasjonsprosjekter i samarbeid med KS’ medlemmer og andre sentrale parter, som statlige aktører, forskningsmiljøer, privat næringsliv og frivillig sektor.

Mer forskning i, med og for kommunene

I dag skjer det for lite forskning knyttet til kommunesektoren. Manglende kunnskapsutvikling er hemmende både for innovasjon og skalering av de tiltakene man kan dokumentere at virker. Forskning gjør innovasjon i offentlig sektor bedre, billigere og mer bærekraftig og er helt nødvendig for omstillingsarbeidet sektoren står overfor. KS understreker dessuten behovet for at kommunesektoren og forskningsmiljøene knyttes bedre sammen. En rekke rapporter har de siste årene slått fast at samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer gjør at man får mye mer igjen for innovasjonsinnsatsen både lokalt og på samfunnsnivå. I prosjekter der forskere og offentlige aktører samarbeider blir kvaliteten på prosjektene mye høyere, og kunnskapen blant de ansatte øker betydelig. Jeg vil derfor understreke behovet for at det utvikles bedre virkemidler som legger til rette for en sterkere forskningsinnsats i, med og for kommunesektoren.