Nytt lovgrunnlag for forsøk i offentlig sektor

Lenkeblokk Icon Rapport: Utvidet lovgrunnlag for forsøk

- Først og fremst er det bra at det har kommet avklaringer og at dette nå kommer i gang. Begrensninger i ordningen gjør jo at ikke alt oppleves like grensesprengende kanskje, men dette aktualiserer på den annen side behovet for arbeidet med nytt lovgrunnlag for forsøk. Her har jo KS gjennomført et eget FoU-arbeid som vi gjerne har videre dialog med både regjeringen og stortinget om, sier Gunn Marit Helgesen.

Se informasjon fra Kommunal- og distriktsdepartementet her.

Lovgrunnlag

Det gjeldende regelverket for forsøk setter flere begrensninger og setter kommuner i liten grad i stand til å løse utfordringer på nye måter. Loven ble etablert på et tidspunkt der individuelle rettigheter og andre reguleringer hadde et helt annet omfang enn i dag, og er slik sett ikke helt tilpasset dagens virkelighet. Advokatfirmaet Lund og Co. har derfor på oppdrag fra KS foretatt en utredning om hvilke lovmessige grep som kan gjøres for å utvide adgangen til å drive forsøk. Les rapporten her. En viktig premiss er at innbyggernes interesser kan ivaretas like godt eller bedre gjennom lokale forskrifter. 

Regjeringen viser til at enkelte søknader er blitt avslått fordi: «Noen søknader handler om områder hvor forsøksloven ikke åpner for å gi unntak fra det aktuelle regelverket, for eksempel fordi forsøket ville føre til innskrenkning av rettigheter for enkeltpersoner, eller bryte med grunnleggende saksbehandlingsregler.»

- Vi har ikke sett begrunnelsene for avslagene, det er derfor vanskelig å si hvilke som kunne vært aktuelle dersom lovgrunnlaget hadde vært utvidet, sier Gunn Marit Helgesen.

Innovasjon

Hun understreker at hensikten med forsøk er å øke takten i endrings- og  innovasjonsarbeidet, og utvikle kunnskap om hvordan vi ved å løse oppgavene på nye måter, kan levere bedre eller mer effektivt på samfunnsoppdraget kommunene og fylkeskommunene har.

- Vi står overfor svært krevende samfunnsutfordringer. Vi trenger derfor mer, ikke mindre, innovasjon i offentlig sektor.  Jeg håper også at regjeringen ikke bare ser på forsøksordningen som en vei til forenkling. Kommunesektoren står allerede i komplekse problemstillinger. Å løse dem er ingen quick-fix, men krever nye måter å jobbe på, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Læringsarena for deling av kunnskap

I tillegg til de ti søknadene som regjeringen vil gå videre med, vurderes flere fortsatt som aktuelle.

KS samarbeider med kommunal- og distriktsdepartementet om en læringsarena for de kommunene som skal delta i forsøk. Den kunnskapen som utvikles her, vil KS også bidra til kommer andre kommuner til gode.