KS og NHO startet Leverandørutviklingsprogrammet i 2010 og har det siste året jobbet interessepolitisk for at regjeringen skal investere i en ny programperiode.

Viktig seier

Gjennom felles innspill til stortingsmeldingsarbeidet og felles arrangement under Arendalsuka er temaet satt på agendaen. KS har også fremhevet behovet for en videreføring på faste konsultasjonsmøter og i budsjetthøring på Stortinget. At regjeringen nå ønsker å videreføre programmets arbeid er KS svært godt fornøyd med.

-Partnerskapet som programmet utgjør er unikt i verdenssammenheng. Vi forener krefter på tvers av offentlig og privat sektor, forvaltning og virkemidler. Det er en viktig seier for kommunesektoren at denne satsingen nå videreføres, sier Gunn Marit Helgesen i KS.

Analyse av økosystemet for innovative anskaffelser

Høsten 2017 startet KS, NHO, Difi, Innovasjon Norge, Forskningsrådet et arbeid med å kartlegge "økosystemet" for arbeidet med innovative offentlige anskaffelser. Arbeidet handler om å se virkemidler, verktøy og innsats i en sammenheng. Bakgrunnen er at erfaringene fra det operative arbeidet i LUP viser at innsatsen knyttet til offentlige anskaffelser oppleves fragmentert, uforutsigbart og lite sømløst for både innkjøpere og leverandører. Formålet med gjennomgangen har derfor vært å kartlegge de ulike fasene i en innovativ anskaffelsesprosess fra både innkjøper- og leverandørsiden, identifisere barrierer og mulighetsrom og ut fra det komme fremt til aktuelle tiltak og virkemidler.

Lettere å ta i bruk

Målsettingen med økosystemarbeidet er å sikre at innovative anskaffelser i fremtiden er lettere å ta i bruk, at virkemiddelapparatet er koordinert, forutsigbart og sømløst og at rammebetingelsene for å jobbe med innovasjon i anskaffelser styrkes. Videreføring og oppskalering av LUP var et av de anbefalte tiltakene i analysen fra økosystemarbeidet, i tillegg til styrket arbeid med gevinstrealisering, risikoavlastning og videreutvikling av metodikk og verktøy.

KS, NHO og de andre partene i Leverandørutviklingsprogrammet tok til orde for en videreføring av programmets arbeid på et toppledermøte i mars. Med representanter for regjeringen tilstede uttrykte de behov for å videreutvikle programmet til et kraftigere tiltak for å tilrettelegge, mobilisere og veilede for flere innovative, offentlige anskaffelsesprosesser.