En større del av de offentlige investeringsmidlene må brukes offensivt for å utvikle nye løsninger.

Gunn Marit Helgesen

Torsdag 28. mars møtte KS og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) representanter for regjeringen til et toppledermøte. De fikk dokumentert resultatene av programmets arbeid, og en tydelig oppfordring om å satse videre.

– Vi frykter at programmets arbeid settes i fare uten en rask avklaring om videre finansiering. Kommunene omtales sjelden som en investeringsaktør. Det er en grov feil. Kommunene har en enorm innkjøps- og investerings makt i størrelsesorden 200 milliarder kroner årlig. En større del av de offentlige investeringsmidlene må brukes offensivt for å utvikle nye løsninger. Det er viktig for kvalitet- og tjenesteutvikling, og det er ikke minst viktig for å drive frem det grønne skiftet, sier Helgesen.

KS og NHO tok i 2010 initiativet til et samarbeid for å styrke offentlig sektors evne til å etterspørre innovasjon fra leverandørmarkedet. Dette samarbeidet fikk navnet Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og har siden oppstarten vokst seg til en markant pådriver for innovative anskaffelser. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Difi har gått inn i styringsgruppen sammen med KS og NHO, og samarbeidet utgjør nå over 30 partnere.

LUP har jobbet målrettet over flere år for fremme bruk av innovative offentlige anskaffelser og å øke innovasjonseffekten av anskaffelser for kommuner, stat og leverandørmarkedet.

Bidrar i klimaarbeidet

I 2015 vedtok FN 17 mål med 169 delmål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. FN anslår at 65 prosent av delmålene ikke kan bli oppfylt uten omfattende innsats fra lokale og regionale myndigheter.

LUPs arbeid bidrar til å utvikle og ta i bruk lokale løsninger på disse globale utfordringene. Utslippsfrie ferger og fylkeskommunenes etterspørsel etter utslippsfire hurtigbåter er ett eksempel. Prosessen med å få til utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser og kommunenes initiativ til å få til utslippsfri avfallstransport er andre gode eksempler.

– For norske kommuner er klimaambisjonene høye, og innovative anskaffelser har vist seg som et nyttig redskap. Uten kommunenes innsats når vi ikke klimamålene. Strategisk bruk av innkjøpsmakt stimulerer til nye løsninger. Og Europa følger etter og viser stor interesse for dette partnerskapet, for effektene av anskaffelsene både for offentlig og privat sektor, og for kraften i de store fellesanskaffelsene som programmet legger til rette for, sier Helgesen.

KS, NHO og de andre partene i LUP mener det er behov for å videreutvikle programmet til et kraftigere tiltak for å tilrettelegge, mobilisere og veilede for flere innovative, offentlige anskaffelsesprosesser. Strategisk bruk av anskaffelser har gjennom programmets arbeid vist seg å være et kraftfullt verktøy for næringsutvikling, digitalisering, grønt skifte og styrking av den regionale samfunnsutviklerrollen.

Programmets nettside:

Lenkeblokk Icon www.innovativeanskaffelser.no