Menon og NIFU har på oppdrag fra KS gjennomført FOU-prosjektet «Spredning av innovative offentlige anskaffelser i norske kommuner». Prosjektet har kartlagt i hvilken grad og hvordan norske kommuner arbeider med spredning av løsninger og erfaringer fra innovative offentlige anskaffelser på tvers av norske kommuner. Deres analyser viser at anskaffelser av varer og tjenester utgjør en vesentlig del, over 1/3, av kommunale budsjetter. Med andre ord så ser vi her et stort potensial for innovasjon gjennom kommunale anskaffelser. Å tilrettelegge for å øke effekten av innovative offentlige anskaffelser kan ha stor betydning for kvaliteten og produktiviteten i kommunal tjenesteproduksjon.

Siden 2007 har KS løftet fram innovasjon i kommunal sektor som en avgjørende viktig tilnærming til å skape morgendagens kommuner – med utgangspunkt i borgerne og kommunen selv – og i samarbeid med verden omkring. I dette samarbeidet inngår FoU-miljøene som viktige aktører og medspillere i å utvikle kunnskap om, for og i innovasjonsfeltet. KS jobber systematisk og strategisk med oppdrag til forskningsmiljøer slik at ny kunnskap kan bidra til å flytte innovasjonsfeltet framover og skape bedre betingelser for innovasjon i kommunene – på kommunenes premisser. Dette avspeiler vår ambisjon om å være en offensiv utviklingspartner for våre medlemmer.

Hvorfor har KS initiert dette forskningsprosjektet om innovative offentlige anskaffelser?

Innovative offentlige anskaffelser sees i økende grad som en viktig tilnærming til fornyelse av offentlig sektor. KS jobber derfor på flere områder for å fremme kunnskap om hvordan kommunesektoren kan utnytte dette potensialet. Staten øker også sin innsats på området, dels ved at regjeringen for første gang satte Leverandørutviklingsprogrammet på statsbudsjettet, og bevilget 10 mill til satsingen. Statens Innkjøpssenter er nettopp etablert som del av Difi, angivelig med åpning også for kommuner, og Produktivitetskommisjonen drøfter innovative anskaffelser som del av effektiviseringen av offentlig sektor. Samlet aktualiserer dette vår nye FoU.

KS har over flere år bidratt på dette området, ikke minst som etablerer og medeier av Leverandørutviklingsprogrammet sammen med NHO og etter hvert Difi. Her inngår et bredt partnerskap med toneangivende kommuner, departementer, direktorater og statlige virksomheter. Her har vi lært at innovasjoner ikke bare må skapes - innovasjoner må også spres og deles  - for å få samfunnseffekt – og for at den enkelte kommune skal kunne utnytte innovasjonsarbeid som allerede er gjort. Det sentrale spørsmålet er: Hvordan kan nye løsninger raskt bli tatt i bruk i stor skala? Spredningblir dermed en av de større utfordringene på innovasjonsfeltet. KS tok derfor initiativ til dette FoU-prosjektet, og rapporten vi nå har lansert gir anbefalinger til hvordan systemet for spredning kan videreutvikles.

Rapporten fra Menon og NIFU viser at kommunene i liten grad nyttiggjør seg det mulighetsrommet som anskaffelsesreglementet åpner for. Selv de kommunene som har erfaring med innovative offentlige anskaffelser har ikke kommet spesielt langt på dette feltet. Rapporten viser også at kommunene i beskjeden grad har fokus på spredning av innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Det fremheves at det er et betydelig uforløst potensiale for økt effekt av innovative offentlige anskaffelser gjennom å tilrettelegge for økt systematikk og spredning på tvers av norske kommuner.

KS’ arbeid med nettverk på området, samt det KS-deleide Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) beskrives som svært gode spredningsordninger, men disse vurderes som små initiativ sett opp mot utfordringene og mulighetene knyttet til spredning av innovasjon i alle landets små og store kommuner. Det er et behov for å supplere kommunenes bruk av nettverksbasert spredning og organisasjonsspesifikk kompetanseheving med andre former for mer formalisert og koordinert innsats. Eksempler fra andre land viser måter å organisere slike nasjonale satsinger på, med ulik grad av regional og lokal påvirkning.

Rapporten gir fire hovedanbefalinger:

    • Styrking av kompetanse og absorbsjonsevne i kommunene
    • Formalisering og profesjonalisering av nettverksbasert spredning
    • Tilrettelegging for koordinerte anskaffelser av innovasjon med stor innovasjonshøyde
    • Etablering av søkbar database

I rapporten argumenteres det for at flere av disse anbefalingene bør iverksettes gjennom å etablere initiativ internt i direktoratsstrukturen. KS ser betydningen av nasjonale initiativ på området, men er samtidig skeptisk til ensidig oppbygging av det statlige forvaltningsapparatet som løsning på spredningsutfordringene. Forsterkning av velfungerende initiativ, som Leverandørutviklingsprogrammet, bør suppleres med at Norges forskningsråd og Innovasjon Norge utvikler virkemidler som ikke bare adresserer næringslivssiden, men også bidrar til å øke kompetansen og redusere risikoen for offentlige sektor.

KS bringer rapportens anbefalinger med seg inn i pågående samtaler om hvordan man kan legge bedre til rette for innovative offentlige anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner.