Regjeringen foreslår å bevilge 10,55 millioner kroner til Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) over Nærings- og firskeridepartementets budsjett. I tillegg gis 500.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 250 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet og Helse-og omsorgsdepartmentet. Det tilsvarer bevilgningen som ble gitt i statsbudsjettet for 2019.

Etterlyster sterkere nasjonal satsing

KS er positivet til tilskuddet men etterlyser en sterkere nasjonal satsing. Nasjonalt program for leverandørutvikling har jobbet målrettet over flere år for å bidra til at potensialet for innovative anskaffelser tas ut. Programmet ble etablert av NHO og KS i 2010, og de siste årene har også Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet vært sentrale i utviklingen av programmet.

Behov for å trappe opp innsatsen

Programmet kan vise til gode resultater, og analyser viser at potensialet for å skalere innsatsen er stor. Det er behov for å videreutvikle programmet til et kraftigere tiltak for å tilrettelegge, mobilisere, engasjere og veilede for flere innovative offentlige anskaffelsesprosesser. Økt innovasjon i offentlige anskaffelser har potensial til å bli en stadig viktigere drivkraft for innovasjon både i offentlig sektor og i næringslivet, men da må innsatsen styrkes.

Grønne innovative anskaffelser

Det er svært positivt at innovative anskaffelser nå sees som et viktig verktøy for å nå klimamål og stimulere til det grønne skiftet. Gjennom innkjøp og investeringer kan offentlig sektor bidra til å utvikle grønne mobilitetsløsninger, stimulere til nye energiløsninger, skape ny grønn industri og nye investeringer i næringslivet. Leverandørutviklingsprogrammet har vært sentrale i arbeidet med omstillingen av fergeflåten fra diesel- til el-drift og utslippsfrie byggeplasser, og flere store grønne anskaffelsesprosesser er på trappene. I budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet synliggjøres regjeringens ambisjoner:

Regjeringen vil: 

  • stimulere til økt samarbeid mellom offentlig sektor, næringslivet og forskingsinstituttene gjennom bruk av innovative offentlige anskaffelser 
  • utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. 
  • se på behovet for å utvikle verktøy for å identifisere effekter og kostnader av å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser

Tilskuddet til satsingen på innovasjonspartnerskap videreføres

Innovasjonspartnerskap er et tiltak for samarbeid med privat sektor om innovative offentlige innkjøp og administreres av Innovasjon Norge. Målet med ordningen for kommuner, fylkeskommuner og stat er økt produktivitet, reduserte kostnader, og økt kvalitet i tilbud og tjenester. For næringslivet er målet nye produkter og markeder som treffer langsiktige og strategiske behov i det offentlige. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet bidrar til ordningen på samme nivå som fjoråret, i overkant av 70 millioner kroner. Fra Samferdselsdepartementet innebærer den foreslåtte bevilgningen en økt satsning på 20 millioner kr til Pilot-T. Dette følger opp satsingen på Pilot-T i Nasjonal transportplan 2018–2029, og deler av dette beløpet vil inngå i satsingen på innovasjonspartnerskap.