Gjennom et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold, USHT Vestfold, Larvik kommune, KS og tekstforfatter Morten Lorentzen ble skuespillet «Torbjørn» skapt i 2012. Teaterstykket var et av tiltakene for spredning av systematisk etikkarbeid i Vestfold og skulle synliggjøre etiske dilemma som kan oppstå når en person får demens. Det var også en tanke om at de som ser stykket skulle oppdage andres ståsted, og se situasjonen på en litt ny måte etterpå. Gjennom skuespillerne får vi innblikk i etisk vanskelige situasjoner for Torbjørn selv, familien, ansatte og ledere. Når stykke har blitt vist har det skapt mye engasjement og ført til mange spennende etiske refleksjoner. Skuespillet har blitt brukt som utgangspunkt for innbyggerdialog, felles refleksjon for pårørende, ansatte og brukere, og for etisk refleksjon for å belyse praksisen på den enkelte arbeidsplass.

Det er laget en versjon hvor hele filmen vises uavbrutt, og en versjon hvor det er lagt inn refleksjonsspørsmål underveis. Begge versjonene ligger også ute med tekst. I tillegg er det utarbeidet et eget refleksjonshefte hvis man ønsker tips om hvordan man kan jobbe med etisk refleksjon i tilknytning til filmen.

Før  filmen vises kan det være lurt å tenke igjennom:

  • Hvem skal lede refleksjonen?
  • Hvem er målgruppen og hvilke problemstillinger er viktig for dem?
  • Hva er målet med refleksjonen?
  • Hvilke refleksjonsspørsmål kan brukes for å åpne en god refleksjon etter at  filmen er vist.

Se filmen her

Det kan være lurt å se filmen flere ganger, fordi man oppdager nye perspektiver ved flere visninger. Det er viktig å ha i bakhodet og kanskje si noe om i innledningen, at dette er en dramatisering av gjenkjennbare etiske dilemma, og situasjonene er satt på spissen for å skape refleksjon.

Refleksjonsheftet kan lastes ned under artikkelen. Filmen er laget med innlagte refleksjonsspørsmål og uten. Begge versjonene finnes i tekstet versjon.

Refleksjonsverktøy knyttet til historien om «Torbjørn»:
Gjennom historien om «Torbjørn» inviteres det til en innbyggerdialog om etiske utfordringer innen eldreomsorgen. Utfordringene berører mange og hensikten er å øke bevisstheten og forståelsen rundt dette.

Tanken er at innbyggerdialog kan være en plattform for tjenesteinnovasjon og – utvikling samt økt frivillighet.

Stimulere til refleksjon

Heftet «Torbjørn» er ment som et refleksjonsverktøy som kan benyttes i etterkant av å ha sett forestillingen med samme navn, og det skal stimulere til refleksjon over de etiske utfordringer og dilemma som belyses. I heftet er det også et sammendrag av stykket, slik at de som ikke får sett «Torbjørn» kan benytte refleksjonsverktøyet med utgangspunkt i teksten.

Målgruppen for stykket er alle som bor i en kommune. I tillegg er refleksjonsverktøyet et hjelpemiddel for ansatte i helse- og omsorgstjenestene som ønsker å invitere brukere og pårørende inn til etisk refleksjon.

Et samarbeid om etisk kompetanse

Skuespillet «Torbjørn» ble til gjennom et samarbeid mellom Larvik kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, forfatter Morten Lorentzen og Samarbeid om etisk kompetanseheving i 2012.

Refleksjonsverktøyet er utarbeidet av forfatter Morten Lorentzen på oppdrag fra Samarbeid om etisk kompetanseheving, og må sees i sammenheng med prosjektets andre verktøy og hjelpemidler.