I 2023 gjennomførte professor ved Universitetet i Tromsø Rudi Kirkhaug en undersøkelse på vegne av KS. Et av funnene i undersøkelsen er at lederskapet i helse- og omsorgssektoren må forholde seg til fire faktorer samtidig. Det er effektivitet, endring og utvikling, arbeidsmiljø og tjenestekvalitet. Dette innebærer at lederskapet må bevege seg fra administrasjon til mer direkte ledelse, samtidig som etikken må gå fra å være et passivt og individuelt bevissthetsfenomen til å bli et aktivt virkemiddel i hverdagen.

Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer. Færre hender skal ivareta flere oppgaver, og helst med en kvalitet som pasienter og brukere har krav og forventninger om og som reflekterer standarden i samfunnet ellers. Dette innebærer endring og utvikling. Ikke minst viktig er det at ledere og ansatte opplever en jobb som de er tilfredse med.

Lenkeblokk Icon Rapporten etikk og lederskap

For å møte de krav som stilles til sektoren (jf. NOU 2023: 4. Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste) viser dataene i denne studien at det kreves innsats langs to akser: En etisk akse, som er nødvendig for å ivareta og opprettholde ledernes og medarbeidernes arbeidsbetingelser, samt service- og omsorgskvaliteten til tjenestemottakerne. En innovativ akse, som er nødvendig for hele tiden å finne nye og effektive organisatoriske, teknologiske og metodiske løsninger. For å kople disse aksene sammen må lederne beherske to fagområder samtidig – etisk lederskap og endrings- og utviklingsledelse.

 

Magne Nicholaisen er medlem av helsepersonellkommisjonen og avdelingsdirektør for helse- og omsorgstjenestene i Tromsø kommune.

I denne filmen får Magne Nicolaisen frem utfordringsbildet som vi etter hvert kjenner ganske godt, og at etisk kompetanse er en viktig del av løsningen på disse utfordringene.

Professor Rudi Kirkhaug beskriver i to webinarer hvordan dette kan gjøres i praksis gjennom fire ulike etiske faktorer sett opp mot syv lederfaktorer.

Etisk kompetanse er en ressurs som ledere kan bruke aktivt for å lede og for å skape en kultur hvor raushet, respekt, åpenhet og læring har gode vilkår. En av etikk-faktorene: etisk praksis er et kunnskapsbasert, rimelig verktøy for kontinuerlig fagutvikling og kvalitetssikring. I 2018 gjorde Rudi Kirkhaug en undersøkelse på betydningen av etikk og verdibevissthet for kvalitet, samhandling og trivsel og der beskrives effektene etisk refleksjon har på kvalitet og for ansatte. Systematisk etisk refleksjon består av tre elementer: den er planlagt, den er ledet av en person med kompetanse og egnethet og det brukes en metodikk. Ta gjerne kontakt med satsingen om du ønsker mer informasjon om metoder, metodekurs, fagdager for ledere og ansatte.

Lenkeblokk Icon Etikk og lederskap Lenkeblokk Icon Evalueringsrapport