Kortene kan benyttes i mange sammenhenger; både i faglunsjer, i avdelingsmøter, for nattevakter, i vaktskifter, i tverrfaglige grupper - eller på etikk-kafé. Finn fram aktuelle kort på forhånd!

Lenkeblokk Icon Etikk-kort Lenkeblokk Icon Digitale refleksjonskort

Etikk-kortene er utviklet av satsingen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i samarbeid med kommuner. Dere vil finne to hovedtyper av typer kort: Noen med en påstand eller et begrep som dere kan ha en åpen samtale rundt; hva tenker dere om påstanden eller legger i begrepet? Dere vil også finne kort med korte case med spørsmål knyttet til sekstrinnsmodellen - som hva som er den etiske utfordringen, hvem som er berørte parter, hvilke verdier som står på spill, eller hvilke handlingsalternativer vi har. Casene er hentet fra hverdagen i helse- og omsorgstjenesten – fra både sykehjem, hjemmetjenester, i tjenester til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus eller med utviklingshemming. Noen kort handler også om ledelse.

Vi håper at kortene vil bidra til:

  • En trygg oppstart med etisk refleksjon i avdelingene
  • Etisk refleksjon også når vi har liten tid – også med bakgrunn i sekstrinnsmodellen
  • Å se andres perspektiv
  • Forståelse på tvers av kulturer
  • Gode samtaler og undring på tvers av gruppa
  • Utvikling av etisk kompetanse – praktisk dømmekraft og klokskap: Kompetanse til å identifisere, reflektere og håndtere etiske dilemmaer slik at vi sammen tar kloke vurderinger

Lykke til med gode samtaler og etisk refleksjon i hverdagen. 

Etikk-kortene kan bestilles som fysiske kort i eske. De bestilles på epost til leder av etikksatsingen.