Når de regionale veilederne i satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS møter ansatte i tjenestene, får de jevnlig spørsmål om det finnes en enkel og lett tilgjengelig oppskrift for etisk refleksjon. Vi har derfor utviklet Den lille etikkveilederen som et svar på dette behovet! Heftet inneholder metoder for etisk refleksjon, introduksjon til hvordan arbeide med organisasjonskultur og organisasjonsetikk, samt oversikt over sentrale begreper.

Professor Tom Eide (Vitensenteret helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge) og dosent emeritus Einar Aadland (VID vitenskapelige høgskole) har oppdatert det tidligere heftet Tips og hjelp for å komme i gang med etisk refleksjon. Resultatet har blitt Den lille etikkveilederen.

Hva er Den lille etikkveilederen?

- Den lille etikkveilederen er en hendig, kortfattet og enkel veiledning til etisk refleksjonspraksis. Den kan fungere som en huskelapp, der de viktigste trinnene i refleksjonsmodellene blir presentert. Slik kan etikken bli lettere tilgjengelig når man plutselig står i en vanskelig situasjon, forteller Tom Eide.

Hver av de tre hovedmetodene blir presentert punktvis på hver sin dobbeltside. Det gir en enkel oversikt over gangen i en etisk refleksjonsprosess. Heftet er derfor like anvendelig om man står alene i møte med et etisk dilemma, eller om man deltar i en refleksjonsgruppe. Heftet kan brukes i alle sammenhenger der man møter etiske dilemmaer, enten det er alene, i et tverrfaglig samarbeidsmøte – eller i lunsjen.

- For alle som underviser i etikk og etisk refleksjon er heftet et veldig godt og hendig tilskudd i undervisningen. Vi underviser begge i etikk. Alle våre studenter vil nå få utdelt «Den lille» som supplement til etikkpensumet. Og flere av våre kollegaer på høyskoler og universitet har allerede bedt om å få heftet til bruk i sine timer, sier Einar Aadland.

Hvorfor er etisk refleksjon viktig?

Både Aadland og Eide er dypt engasjert i praksisnær etisk refleksjon. De har mangeårig erfaring med hvorfor systematisk etisk refleksjon i helse- og omsorgstjenestene er et viktig og nødvendig arbeid.

- Hensynet til økt kvalitet i tjenestene er absolutt det viktigste, sier Eide. Det vil klart bidra til høyere kvalitet i tjenestene at de ansatte sammen tenker gjennom vanskelige situasjoner og kommer fram til reflekterte løsninger.

Aadland understreker at etisk refleksjon er viktig for å kunne bevisstgjøre hva ulike situasjoner handler om og for å kunne begrunne for seg selv og andre hva som er best å gjøre. Og det er faktisk også hovedingrediensene i ethvert prosjekt som søker kvalitetsforbedring.

- Det er særlig viktig for brukerne av tjenestene at ansatte og ledere er etisk bevisste, fremhever Eide. Brukerne er ofte i sårbare posisjoner. Det krever etisk sensitivitet av de ansatte å oppdage dette. Det som er viktig for brukerne kan jo ofte gå ansatte hus forbi i travle tider.

Hvilke metoder er med i Den lille etikkveilederen og hvorfor?

Aadland viser til at i tjenestene har etiske problemstillinger mangfoldige ansikter. For å kunne møte dette mangfoldet, trenger man å kunne velge mellom flere metoder. Noen etiske problemer er klart individuelle, andre er fellesutfordringer for alle medarbeidere.

Eide forteller videre at det derfor lanseres de to modellene Mitt problem og Vårt problem, som er utviklet for å kunne identifisere, reflektere og håndtere individuelle og felles problemstillinger.

Problemløsningsmetoden er den tredje hovedmodellen. Denne metoden er særlig egnet når man står overfor et uklart problem, men en situasjon man likevel må gjøre noe med. Alle tre metodene gir en framgangsmåte for å tenke høyt sammen i en gruppe slik at det blir tydeligere hva problemet består i, samt å finne mulige løsninger.

Hva er spesielt med metodene i Den lille etikkveilederen?

Både Tom Eide og Einar Aadland forteller at deres erfaringer med de klassiske etiske teoriene er at de er overveiende rasjonelle og filosofisk basert og derfor ikke helt funksjonelle i praktisk etisk refleksjon. Mange metoder fanger i liten grad opp irrasjonelle og følelsesmessige impulser som alltid spiller inn i utfordrende situasjoner.

Dette er bakgrunnen for at de har bygd inn spørsmål og utfordringer som skal hjelpe til med å bevisstgjøre halvskjulte, intuitive assosiasjoner og handlingsimpulser.

- Viktige verdier ligger under og bak følelsesreaksjonene våre, og disse er det viktig å bli seg bevisst, forteller Aadland. Vi ønsker at modellene skal bidra til innsikt ved å avdekke skjulte verdier.

Eide utdyper med å legge til at det samme gjelder følelser. De kan hjelpe oss til å oppdage at noe står på spill i form av for eksempel bekymringer, men følelser kan også muligvis tilsløre hva som er vesentlig i situasjonene.

Bestill eller laste ned Den lille etikkveilederen

Den lille Etikkveilederen kan bestilles gratis fra leder av satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving på mailadresse: chs@ks.no

Dere kan bestille så mange hefter som dere trenger, og vi sender ut så lenge beholdningen på 20 000 eksemplarer rekker.

Lenkeblokk Icon PDF: klikk her for å laste ned veilederen gratis. Lenkeblokk Icon ETIHKKABAGADUSAŠ (nord-samisk utgave)

For de som ønsker å gå i dybden anbefales Etikksatsingen i KS sin hovedbok; Etikkhåndboka. For kommunenes helse- og omsorgstjenester. Den har en utvidet beskrivelse av modellene, i tillegg til en rekke andre metoder til etisk refleksjon. Dessuten tar den opp spørsmål som gjelder organisasjon og ledelse, og hvordan man skal lykkes med etikksatsing i praksis. Den kommer i fornyet utgave høsten 2019. Etikkhåndboka bestilles direkte fra Kommuneforlaget.