Grimsmo er medisinskfaglig ansvarlig ved Norsk helsenett og professor emeritus NTNU. Han er også en viktig ressurs for Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp. I et oppsummerende refleksjonsnotat har Anders Grimsmo utdypet temaet for innlegget sitt på konferansen – hvordan skrøpelig eldre kan identifiseres, virksomme tiltak, samt forslag til fordeling av roller og oppgaver mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Skrøpelige eldre er én av fire innbyggergrupper som skal prioriteres i helsefellesskapene der kommuner og helseforetak skal utvikle tjenester sammen. Personer med flere kroniske lidelser, en annen av de fire prioriterte gruppene, og skrøpelige eldre er to grupper som skal følges opp og behandles ulikt. I notatet utdyper Grimsmo hvorfor og hvordan.

Artikkelen ble oppdatert med en ny versjon av notatet 15. september 2022.

Les notatet her.