Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» møter vi pasienten eller brukeren som et medmenneske.

Gunn Marit Helgesen

– Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» , minnes vi på at det er pasienten det handler om. Vi ønsker alle å mestre livet også med sykdom eller andre utfordringer. Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» møter vi pasienten eller brukeren som et medmenneske, og det bidrar til å endre tjenestene de får. Derfor er dagen så viktig for både kommuner og helsetjenesten sier Gunn Marit Helgesen.

KS’ styreleder ønsker kommuner og sykehus over hele landet lykke til med markeringen av dagen.

Samarbeid for å skape bedre tjenester

I Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke samarbeider KS og Folkehelseinstituttet om læringsnettverk der forbedringsteam fra kommuner og sykehus møtes for å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Siden 2014 har over 160 norske kommuner og sykehusene de samarbeider med deltatt i forbedringsarbeidet. Fra 2020 videreføres satsingen som en del av Leve hele livet, slik at enda flere kommuner får muligheten til å delta.

I årene som kommer må helsetjenestene jobbe mer helsefremmende, involvere pasientene, pårørende og nettverket i mye større grad enn det som er gjort tidligere. Ett av målene for arbeidet i Gode pasientforløp er derfor at pasienten eller brukeren skal oppleve å være likeverdig i utarbeidelsen av sitt pasientforløp.

Ny type dialog

Skal vi klare å få helsepersonell og pasienter til å handle annerledes, så må vi jobbe med verdier og holdninger som styrer handlingene våre. Spørsmålet hva er viktig for deg? åpner opp for en ny type dialog med pasienter og deres pårørende.

Men det er ikke nok å spørre, du må lytte og gjennomføre.

Spør, lytt og gjennomfør

Det er pasienten eller brukeren som definerer kva som er viktig. Helsepersonellet er hjelpere, og det er flere ting å ta hensyn til enn bare sykdommen. Funksjonsnivå, sosiale forhold og ikke minst pasientens ønsker og mål viktige elementer.

Tid er en suksessfaktor. Den eneste måten å forstå andres verden på, det er ved å lytte. Du må spørre flere ganger, for svaret kan endre seg underveis i pasientforløpet. Du må forberede pasienten på at spørsmålet kommer. Ikke alle har et svar klart første gang de blir stilt spørsmålet.

Å stille spørsmålet Hva er viktig for deg? må ikke bli et punkt som kan krysses av i en sjekkliste. Om ikke spørsmålet følges opp med handlinger, kan det virke mot sin hensikt. Retningsendringen fra Hva feiler det deg? til Hva er viktig for deg? er derfor også en kulturendring.  

En artikkel i New England journal of Medicine i 2012 introduserte spørsmålet What matters to you?

Det var i Gode pasientforløp for eldre og kronisk sykes læringsnettverk at initiativet til å markere Hva er viktig for deg?-dagen kom i 2014. Nå har dette blitt en internasjonal bevegelse, og i 2019 vil nærmere 40 land over hele verden med på å markere dagen.

Hva er viktig for deg?-videoer

Gode pasientforløp har fått laget flere korte videoer med de som gir og de som mottar helsetjenester. Her er de første: