Deltakere

Kun Gjøvik kommune pr nå og NTNU

Initiativtaker

Gjøvik kommune og NTNU er motorene

Størrelse

Gjøvik kommune har 30560 innbyggere. Er 672 km2

Forankring

Samarbeidet er forankret på både rådmann og ordførernivå i kommunen. Forankret hos rektor på NTNU

Organisering og ressurser

Foreløpig holder viserektors stab i dette fra NTNU sin side mens GK deltar med ulike ressurspersoner avhengig av tema. Avtalt oppfølgingsmøter på toppnivå årlig. Avtalt styringsgruppe for det enkelte delområde man samarbeider om.

Innenfor helse og omsorg er følgende avtalt:

Følgende grunnressurser avsettes til prosjektet:

Fra NTNU:

 • Egeninnsats tilsvarende lønnsmidler for 20% stillingsressurs til prosjektledelse (fra Institutt for helsevitenskap i Gjøvik)
 • Lønns- og driftsmidler i henhold til gjeldende satser fra Norges forskningsråd til en treårig ph.d.-stilling (Strategi- og omstillingsmidler fra Fakultet for medisin og helsevitenskap)
 • Lønnsmidler til 20% vitenskapelig stilling delt med tilsvarende ressurs fra Gjøvik kommune (fra Institutt for helsevitenskap i Gjøvik)

Fra Gjøvik kommune:

 • Egeninnsats tilsvarende lønnsmidler for 20% stillingsressurs til prosjektledelse.
 • Lønns- og driftsmidler for 50% egenandel av treårig Offentlig ph.d. fra Norges forskningsråd. Stillingen opprettes i samarbeid med Institutt for helsevitenskap i Gjøvik under forutsetning av innvilget søknad fra Norges forskningsråd.
 • Lønnsmidler til 20% vitenskapelig stilling delt med tilsvarende ressurs fra Institutt for helsevitenskap i Gjøvik.

Finansiering

Foreløpig benytter partene kun egne ressurser og prosjektet er ikke finansiert med separate midler

Formål

  1. Samarbeidet skal sikre tilgang på relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse som kommunesektoren treng gjennom et forpliktende langsiktig samarbeid mellom universitetskommunen og universitetet.
  2. Samarbeidet skal etablere en arena for forskningsbasert utdanning, etter- og videreutdanning, relevant praksis for studenter, forskerutdanning og forsking og innovasjon innen områder av strategisk nytte for sektoren. 

Samarbeidet oppstod i dialog mellom NTNU og Gjøvik kommune. Gjøvik kommune kjente til samarbeidet i Trondheim samtidig som NTNU ønsket å formalisere samarbeidet man allerede hadde.

Varighet 

 • 2021 – 31.12.2026 i første omgang

Fokus

Første delavtale er innen helse og omsorg. Det jobbes nå med å etablere flere samarbeidsområder

Samarbeidsformer

Foreløpig er ordinære samarbeidsmøter det mest vanlige.

Handlingsplaner

Er under utvikling

Milepæler for resultat- og effektmål

Ikke foreløpig. Prosjektet er ennå i startfasen

Resultater 

Lite å vise til så langt siden vi startet formelt for noen måneder siden.

 • Hvilke erfaringer har dere gjort dere mht. samarbeidet så langt, - viktigste læringspunkt

Viktig å inkludere riktige ressurser og forankre samarbeidet godt i begge organisasjoner. Det krever tid å modne samarbeidet.