Deltakere

Gjøvik kommune og NTNU

Initiativtaker

Universitetskommunesamarbeidet mellom Gjøvik kommune og NTNU er et resultat av et gjensidig ønske om å formalisere et allerede godt samarbeid om faglig utvikling innen forskning, innovasjon og utdanning.

Størrelse

Gjøvik kommune er 672 km2, har ca. 30 560 innbyggere og ca. 3000 fast ansatte. I kommunen er det registrert ca. 19000 arbeidsplasser. NTNU har campus sentralt i Gjøvik, hvor det er ca. 550 ansatte og 4000 studenter.

Forankring

Samarbeidet er forankret i en partnerskapsavtale signert av ordfører i Gjøvik kommune og av rektor ved NTNU. Avtalen ble vedtatt i kommunestyret i Gjøvik i januar 2021. Samarbeidet er forankret hos rektor på NTNU, med et særskilt ansvar for oppfølging fra viserektor på NTNU i Gjøvik.

Organisering og ressurser

Samarbeidet er regulert gjennom en hovedavtale om faglig samarbeid (universitetskommuneavtalen), og underavtaler med fokus på «smart og bærekraftig kommune», og «samarbeid om praksisstudier innen Helse og omsorg». Samarbeidet i avtalen organiseres med en styringsgruppe på overordnet nivå og et universitetskommuneteam på operativt nivå.

Styringsgruppen består av kommunedirektør og to kommunalsjefer fra kommunen, samt viserektor og tre instituttledere fra NTNU Gjøvik. Andre kommunalsjefer og instituttledere kan innkalles ved behov. Gruppen møtes to ganger i året, eller oftere ved behov. Styringsgruppen beslutter budsjett og prioriterer prosjekter og aktiviteter i Universitetskommunesamarbeidet.

Universitetskommuneteamet består av to ressurser i 20 % stilling fra Gjøvik kommune og to ressurser i 20 % stilling fra NTNU. Disse har likeverdige funksjoner og rapporterer til styringsgruppen. Teamet har ansvar for å etablere og drifte en felles infrastruktur og lede og koordinere aktivitet som understøtter virkemidler og mål i avtalen. Universitetskommuneteamet jobber aktivt med å skape møteplasser mellom forskere, stipendiater og studenter ved NTNU og ansatte i kommunen, med fokus på

  • Studentaktivitet: Studentoppgaver (bachelor, master, eksperter i team, etc.) og praksisplasser. Se studentoppgaver fra Gjøvik kommune på NTNU Bridge.
  • Forskning og utvikling: Utvikling, finansiering og gjennomføring av felles prosjekter. Hvert år arrangeres det to workshop for å diskutere behov og løsninger på tvers.
  • Kompetansedeling: Gjesteforelesere, feltbesøk, felles samlinger, formidling og arbeidsmøter. På høsten hvert år arrangeres Forskningsdagene på Gjøvik.

Partene bidrar med 100 000 kr hver pr år i avtaleperiodens fire år. Disse såkornmidlene skal benyttes til utvikling av nye prosjekter, søknadsskriving, søknadsseminarer eller videreutvikling av eksisterende prosjekter.

Formål

Målet med en universitetskommune er samarbeid mellom kommunen og universitetet om faglig utvikling. Kommunen får tilgang på oppdatert kunnskap og kompetanse fra studenter og forskere, universitetet får tilgang til en arena for utdanning, praksis og forskning – et slags levende laboratorium.

Samarbeidet skal

  • sikre tilgang på relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse som kommunesektoren trenger gjennom et forpliktende langsiktig samarbeid mellom universitetskommunen og universitetet.
  • etablere en arena for forskningsbasert utdanning, etter- og videreutdanning, relevant praksis for studenter, forskerutdanning og forsking og innovasjon innen områder av strategisk nytte for sektoren.

Fokus

Hovedmålet skal nås ved å ta i bruk følgende virkemidler:

  • felles ordninger og retningslinjer for utveksling av personale mellom kommunen og universitetet (som for eksempel offentlige ph.d. stillinger, prosjektstillinger, gjesteforeleser osv.)
  • Gjennomføre samlinger som for eksempel: workshops, frokostmøte, konferanser og liknende innen relevante tema, både internt i kommunen og ved NTNU, men òg for eksterne, og i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Drive etter – og videreutdanning i tråd med NTNU i Gjøvik sin utviklingsplan.
  • Legge til rette for samarbeid gjennom bachelor og masteroppgaver, praksisplasser for studenter, og andre tiltak som fremmer samarbeide mellom studenter ved NTNU og kommunen.

Varighet

Avtalen ble underskrevet 15.02.2021, og varer til 31.12.2026. Partene skal før perioden tar slutt, evaluere samarbeidet og avgjøre om prosjektet skal videreføres, få en permanent organisering, revideres og/eller utvides med flere mål.

Handlingsplaner

Det er utarbeidet et årshjul for samarbeidet, som inneholder tentative datoer for samlinger, workshops, styringsgrupper, deltakelse på større arrangementer mm.

Resultater

Samarbeidet mellom NTNU og Gjøvik kommune har en egen hjemmeside: Universitetskommunen Gjøvik - Gjøvik kommune (gjovik.kommune.no). Eksempler på samarbeidsprosjekter oppdateres fortløpende på hjemmesiden.

Erfaringer

  • For å realisere målet om å forske med heller enn å forske på, er det viktig å få til gode møtearenaer hvor det kan diskuteres utfordringer, muligheter og nye ideer.
  • Godt samarbeid forutsetter at det er satt av ressurser til arbeidet fra begge parter til å følge opp og utvikle samarbeidet