Både Skien kommune og Universitetet i Sørøst-Norge er fremoverlent og proaktive i samarbeidet. 

Størrelse

Skien kommune har 55.000 innbyggere.  

Forankring

Skien kommune og USN inngikk en samarbeidsavtale i januar 2020 hvor Skien ble etablert som universitetskommune, i første omgang på helse og velferdsfeltet. Fokusområder er læring og utdanning, forskning, tjenesteutvikling, og kombinerte stillinger. Samarbeidet vurderes som sentralt i kommunens Strategisk kompetanseplan Helse og velferd 2020-2025, og for universitetet er dette en del av satsingen USN Profesjon, som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innenfor lærer- og helse- og sosialfagutdanninger. 

I tillegg til samarbeidet innenfor helse og velferd er det også et nylig startet samarbeid mellom Skien kommunes arbeid med Ibsen-jubileet og USNs fagmiljø i reiseliv. 

Hvordan er arbeidet organisert, og hvilke ressurser er satt av? 

På helsefeltet er det etablert et samarbeidsutvalg med tre representanter fra Skien kommune og tre fra Universitetet. Alle representantene har dedikert ressurs til å arbeide med universitetskommunesamarbeidet. I tiden som har gått siden avtaleinngåelse har det vært flere møter i det tverrfaglige samarbeidsutvalget for å konkretisere samarbeidet og diskutere hva partene kan få ut av det. Det ble tidlig klart at både kommunen og universitetet ønsket å angripe dette langs flere akser; både gjennom forskningssamarbeid og langs en akse tett på praksis for studentene. Dette siste vil kunne gi resultater også på kort sikt, i tillegg til forskningsprosjekter som ofte har en lengre tidshorisont. 

Ibsen-samarbeidet er foreløpig organisert gjennom undervisning og konkrete studentaktiviteter. Det er ennå ikke etablert en formell organisert gruppe, men opplegget samkjøres med kontaktpersoner i Skien kommune/Ibsen formidlingssenter. Konseptet blir testet ut som en pilot høsten 2021 med tanke om å fortsette samarbeidet i en mer formalisert form senere. Det er et stort potensial for å koble USN opp mot Ibsens formidlingssenter og arbeidet som knytter seg til Ibsen-jubileet. 

Finansiering

Skien kommune gir tilskudd til USN som er knyttet til gaveprofessorater og en stilling som avtale- og fagkoordinator for universitetskommuneavtalen, som en del av Birkelandinitiativet. USN understøtter fagområder innenfor de to gaveprofessoratene med for eksempel stipendiater og postdoktorstillinger. 

Finansiering av øvrig aktivitet dekkes på ulike måter av de deltakende partene. Forskningsprosjekter dekkes ofte av eksterne kilder. Kommunalt ansatte i kombinasjonsstillinger ved USN får lønn for deltidsstillingen fra USN. 

Formål 

Norske kommuner står overfor store utfordringer i årene som kommer, særlig innenfor helse og velferdssektoren. Blant annet som et resultat av samhandlingsreformen, får de stadig nye og avanserte oppgaver som krever økt kompetanse. Denne kompetansen leveres blant annet gjennom grunnutdanninger og etterutdanninger ved universitetene.  

Når en kommune og et universitet inngår et forpliktende samarbeid kan de utfylle hverandre og gjøre hverandre bedre. Innenfor helse og velferdsfeltet representerer kommunene en leverandør av praksisplasser for profesjonsutdanningen ved et universitet, og universitetet er en kilde til kompetansebygging i kommunene. Slik sett står universitet og kommuner i et gjensidig avhengighetsforhold. Universitetskommuneordningen er en måte å styrke dette samarbeidet på. 

Varighet  

Det er ikke satt noen tidsbegrensning på samarbeidet. 

Fokus

Innenfor helse og velferd er det etablert et formelt og strukturert samarbeid 

Innenfor kultur er det nylig startet et samarbeid knyttet til Ibsen-jubileet 

Arbeidsformer

 • Studenter i praksis: Behov om antall praksisplasser skal meldes fra USN, og det utarbeides en samlet detaljert plan for antall studenter i ulike utdanninger som Skien Kommune kan tilby. Dette bidrar til forutsigbarhet for begge parter. 
   
 • Veilederutdanning for praksisveiledere: I Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det planlagt ‘Videreutdanning i veiledning for praksisveiledere i helse og sosialfag’, 10 studiepoeng, med oppstart høst 2021. 50 studenter har bekreftet deltakelse. 
 • Dialogkonferanse: I valg av arbeidsformer er det lagt vekt på nærhet til praksis og på helse- og velferdsfeltet har det vært søkelys på å kartlegge hvilke utfordringer praksisfeltet, dvs. kommunen, opplever når de tar imot ferdigutdannede kandidater og studenter i praksis fra sykepleie- og vernepleie- og barnevernspedagogutdanningen på universitetet.  
 • Kombinasjonsstillinger: Kombinasjonsstillinger der den ansatte enten i kommunen eller ved universitetet deler stillingen sin mellom kommunen og universitetet, er en ordning partene allerede samarbeider om. Skien kommune og USN inngikk en avtale om kombinasjonsstillinger med to barnevernspedagoger i Skien kommune i 2019. Avtalen er gjeldende for 2 år, og er forlenget med 2 nye år fra høsten 2021. Begge parter har vært med i utformingen av stillingenes innhold og omfang. I avtaleperioden vil arbeidsoppgavene ved USN i hovedsak være knyttet til undervisning og veiledning av studenter. Erfaringene med disse stillingene har vært gode, og arbeidet videreføres i universitetskommuneordningen.  
 • Forskning:  
  Tjenesteutvikling som er et fokusområde i samarbeidet, er tema for forskningssamarbeid mellom USN og Skien kommune i prosjektet «Bærekraftig modellutvikling for organisering av responssenter». Dette prosjektet fikk forprosjektmidler fra Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark i vinter, og startet opp i april og dette arbeidet er startet opp. Forskerne er i gang med observasjonsstudier på Responssenteret i Skien. 
  Et mulig fremtidig forskningsprosjekt er Skien kommunes nylige satsing på forsterket hjemmetjeneste, som innebærer fokus på tjenesteinnovasjon og nye måter å bruke velferdsteknologi på.   
 • I tillegg til det omfattende samarbeidet innenfor helse- og velferd er det som nevnt også nylig etablert et samarbeid knyttet til kommunens Ibsen-satsing opp mot 200 årsjubileet. USNs fagpersoner og studenter i internasjonal markedsføring og reiseliv (emnet Destination Development) er koblet til dette utviklingsprosjektet som skal bidra til gode ideer til hvordan man kan videreutvikle den kulturarven som Ibsen er. Studentene har fått i oppgave å utvikle konsepter hvor de med inspirasjon fra Ibsens verker/Ibsens liv skal tenke ut opplevelser/reiselivsprodukter som en del av sitt studium. Konseptideene og forslag til reiselivsprodukter vil presenteres på slutten av semesteret foran representanter fra Skien kommune og reiselivsnæringen i fylket. Samarbeidet er knyttet både til forskning og undervisning ved USN.   

Resultater

Dialogkonferanse: Skien kommune presenterte to utfordringsområder som også gav resonans ved universitetet. Disse to områdene dreide seg om: 1) Dokumentasjon i helse- og omsorgstjenester, og 2) Hjelpemidler og kartleggingsverktøy i tilrettelagte tjenester. Dette har dannet tema for en dialogkonferanse som ble avholdt med deltakere fra både kommune og universitet.  

I mars 2021 avholdt vi vår første digitale dialogkonferanse hvor tema var dokumentasjon i krysningspunktet mellom lovpålagte tjenester, helsepersonelloven og kvalitetsforskriften. Her var deltagere fra universitet og kommune samlet, både de som underviser i tema til studentene og de som følger opp studentene fra kommunens side. I tillegg var representanter fra Helse og velferds kvalitetsseksjon med. Tanken her var å samstemme de ulike aktørenes forventninger til kunnskap og opplæringsbehov og hvordan oppgaven fordeler seg mellom universitet og kommune. På bakgrunn av denne konferansen kom det opp noen forslag til videre samarbeid: 

 1. Invitere opplæringsansvarlige fra USN inn i kommunens etablerte ressursgruppe. Denne gruppen jobber hovedsakelig med dokumentasjon og praktiske prosedyrer. 
 1. USN inviterer representanter fra kommunen inn i forelesninger hvor dokumentasjon/lovverk er et tema 
 1. Utarbeide eget temaområde på kommunens nettsider/dele nyhetssaker som legges på nettsidene til kommune/USN.  
 1. Kommunen tilbyr forelesning i kvalitetsforbedrende arbeid 
 1. USN inviteres til kommunens opplæringsdag for studenter/nyansatte 

Publisert kronikk i Kommunal Rapport https://www.kommunal-rapport.no/kronikk/universitetskommune-er-det-fali-det/131189!/  

Erfaringer

 • Samarbeidet har gjort det mer naturlig å tenke på hhv kommunen og universitetet som partnere i forsknings- og utviklingsarbeid.  
 • Samarbeidet er en arena som åpner muligheter for samarbeid om faglig innretting, og for eksempel diskutere mulighet for hospitering og studenter og masteroppgaver. Dette har blitt en arena hvor mange gode ideer til samarbeid har kommet på bordet; imidlertid er det en utfordring å allokere nok ressurser til at de gode ideene blir fulgt opp.  
 • Pandemien har representert utfordringer også for dette arbeidet. Dedikasjon fra partene er avgjørende, og utskifting av medlemmer i samarbeidsutvalget er en utfordring. 
 • Det nylig etablerte samarbeidet om Ibsen-jubileet er en del av satsingen på mer kulturbaserte opplevelser. Dette er knyttet til nasjonal og regional reiselivsstrategi som vektlegger at det er et stort potensial for kulturturisme i Norge, også i Vestfold og Telemark, som ikke er utnyttet.