Deltakere

Færder kommune, virksomhetsområde HELSE og virksomhetsområde OPPVEKST Universitetet i Sørøst- Norge (USN); Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) og Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS)  

Initiativ

Færder kommune og USN deler en felles intensjon om å etablere et nært, likeverdig og forpliktende samarbeid med fokus på profesjonenes kjerneoppgaver. 

Størrelse

Færder kommune har 26.700 innbyggere.  

Forankring

Færder kommune og USN inngikk i desember 2020 to områdeavtaler hvor den overordnende intensjonen er at Færder kommune skal bli en universitetskommune. De to underliggende områdeavtalene regulere samarbeidet på henholdsvis virksomhetsområdene oppvekst og helse.   

Avtalen for oppvekstområdet omfatter skole, barnehage, PPT, barnevern, forebyggende helsetjenester for barn og unge, aktivitetstilbud til barn og unge og ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter. Fokusområder er læring og utdanning, forskning og fag- og tjenesteutvikling.  

Området helse dekker hjemmetjenester, tjenester i institusjon, psykisk helse, rus, rehabilitering og miljøarbeid.   

Avtalene har fagspesifikt og fagovergripende fokus og er forankret både på politisk og administrativt nivå i kommunen.  

Organisering og ressurser

Det er etablert et kontaktmøte der partenes samarbeids- og fagansvarlige utgjør medlemmene. Kontaktmøtet er partenes overordnede samarbeidsarena for realisering av innholdet i samarbeidsavtalen og avholdes minimum årlig. I tillegg er det etablert et tverrfaglig samarbeidsutvalg som har ansvaret for å koordinere partenes innsats for realiseringen av innholdet og formålet med avtalen. Kontaktmøtet er felles for avtaler mellom Færder kommune og USN på området oppvekst og området helse. Samarbeidsutvalget er også felles for avtaler mellom partene på området oppvekst og området helse. Samarbeidsutvalget består av partenes oppnevnte representanter. USNs representanter utpekes av dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) og dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS). Færder kommunes representanter utpekes av virksomhetsdirektør for oppvekst og virksomhetsdirektør for helse. 

Samarbeidsutvalget er ansvarlig for å gjennomgå avtalens enkelte forpliktelser.  

Under samarbeidsutvalget kan det etableres mindre utvalg som samarbeider om etablering og oppfølging av underliggende sektorielle og operasjonelle avtaler, samt handlingsplaner. 

Finansiering

Samarbeidet finansieres på ulike måter av de deltakende partene, avhengig av tiltakets egenart. Kommunalt ansatte i kombinasjonsstillinger ved USN får lønn for deltidsstillingen fra USN. Forskningssamarbeider finansieres som regel vi finansieringsordninger for forskning.  

Formål

Samarbeidsavtalene mellom Færder kommune og USN bygger på et mangeårig samarbeidet. USN har hatt studenter i praksis i Færder kommune og Færder kommune har hatt nytte av etter- og videreutdanningstilbud ved USN. Ulike forskningsprosjekter er gjennomført med ulike virksomheter for informanter. Det har vært naturlig for USN å legge forskning til Færder da kommunen ligger geografisk nært campus Vestfold (Bakkenteigen).  

Samarbeidet har aldri tidligere vært formalisert gjennom en overordnet avtale om partnerskap. Samarbeidet har tidligere vært tilfeldig, ikke alltid like vellykket og ikke systematisk evaluert. Felles mål om høy kvalitet og tydelig utviklingsfokus i universitet, kommune eller region, har ikke vært uttalt, men både USN og Færder kommune har i lengre tid hatt høye ambisjoner hver for seg, men ikke felles.  

Færder kommune og USN skal som følge av samarbeidsavtalene etablere et nært, likeverdig og forpliktende samarbeid med fokus på profesjonenes kjerneoppgaver. Relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonene og profesjonsutdanningene skal utvikles. Samarbeidet skal bidra til gjensidig kvalitetsutvikling for yrkesfeltet og USN, og støtte Færder kommunes faglige utvikling og kompetanseutvikling av eget personale.  

Formålet er å videreutvikle og styrke profesjonsutdanninger og legge til rette for økt FoUI-virksomhet innenfor respektive profesjoner og profesjonsutdanninger.  

Avtalen skal bidra til et tettere samarbeid om studentenes praksisstudier og et godt læringsmiljø der veiledning og oppfølging av studentene i praksisstudiene er sentralt. 

Varighet

Områdeavtalene skal reforhandles etter en 5-årsperiode. For avtale om universitetskommune er det ikke satt tidsavgrensing.  

Fokusområder

Fokusområdene; læring og utdanning, forskning og fag- og tjenesteutvikling. 

Arbeidsformer

Læring og utdanning: 

 • Samarbeid om praksisstudier 
 • Nye modeller for praksisopplæring og samarbeid om opplæringen 
 • Samordne praksis til tverrfaglig perspektiv – BTI.  
 • Styrke overgang mellom kvalifisering og profesjonalisering 
 • Kvalifisere til tverrprofesjonelt samarbeid og tverrfaglig arbeid 
 • Kombinasjonsstillinger 
 • Hospiteringsordninger, begge veier 
 • Utvekslings av undervisnings- og veiledningsressurser, samt annen kompetansedeling 

Særlig kompetanseutvikling innenfor de nasjonale satsingene, REKOMP; DEKOMP og kompetanseløftet for spes.ped og inkluderende praksis – forventes også for barnevern 

Forskning, fag- og tjenesteutvikling: [Text Wrapping Break]Partene vil samarbeide om forskning og utvikling på oppvekstområdet. Begge vil initiere felles forskningsprosjekt og utviklingsarbeid, og samarbeide om å søke eksterne midler.  

Partene vil samarbeide om prosjekter som dreier seg om samhandling mot og forebygging av vold og overgrep mot barn og unge: SAMOT-prosjektet ved USN1 og Sammen mot-prosjektet i Færder kommune2. 

Partene vil samarbeide om forskning og utvikling på oppvekstområdet. Begge vil initiere felles forskningsprosjekt og utviklingsarbeid, og samarbeide om å søke eksterne midler.  

USN melder inn behovet om antall praksisplasser tidligst mulig, og det utarbeides en samlet detaljert plan for antall studenter i ulike utdanninger som Færder kommune kan tilby praksis til. Dette vil bidra til forutsigbarhet for begge parter 

 • Færder kommune og USN samarbeider om praksisforberedelse for studenter som skal ha praksis i kommunen. USN tilrettelegger for kompetanseutviklingstilbud for praksisveiledere via for eksempel digitale tilbud 
 • Det opprettes et praksisforum med representanter fra begge parter. Hensikten med forumet er å finne gode praksismodeller, samt fordele praksisplasser 
 • Det tilbys hospiteringsplasser for ansatte ved USN. Det inngås en egen avtale per hospiteringsopphold 
 • Begge parter har ansvar for å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid, for eksempel ved å utarbeide case som tverrfaglige studentgrupper kan løse 
 • Ved USN arrangeres det jevnlig master-torget for grunnskolelærerstudenter. Dette er en konkret arbeidsmetode der forskningsspørsmål som kommunen ønsker belyst til kan bli tema forstudentenes masteroppgaver 
 • Færder kommune ønsker å rekruttere kandidater med relevant kompetanse fra USN. USN kan bidra til å gjøre Færder kommune kjent, for eksempel ved å invitere til arbeidslivsdag, forberedelse til praksis, deltakelse i prosjekter og informasjon om trainee-ordning for sykepleiestudenter 

Resultater

Færder kommune og USN har blitt kjent med hverandres organisasjoner på en helt annen måte enn før avtaleinngåelse. I forbindelse med både REKOMP- og DEKOMP-ordningen og i forarbeid til kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, har det blitt tydelig på den måten at kommunikasjonslinjene er kortere og mer effektive3 

Erfaringer

 • Tett dialog og samskaping er avgjørende for at samarbeidet skal være likeverdig  
 • Det er viktig å jobbe langsiktig og tålmodig med forankring av avtalen i egen organisasjon slik at avtalen blir bærekraftig 
 • Å enes om felles mål gjør at samhandlingen får fart og retning