Avtalen er et resultat av et langvarig, solid og omfattende samarbeid mellom Drammen kommune og universitetet. Både Drammen kommune og USN ønsker enda tettere samarbeid som kan gi stort utbytte for begge parter og har oppmerksomheten rettet mot framtidens kompetansebehov. 

Initiativ

Dette er et to-partssamarbeid. Partene har i mange år hatt en strategisk utviklings- og samarbeidsavtale, og et fruktbart samarbeid med næringslivet og oppnådd gode resultater sammen. Studentmiljøet er viktig for Drammen kommune, og kommunestyret har vedtatt å etablere et studentråd.  

Størrelse

Med sine over 100 000 innbyggere er Drammen kommune Norges 7. største kommune i folketall, og ligger sentralt til i Viken fylket.  

Forankring

Samarbeidet er forankret i Universitetskommuneavtalen som er vedtatt i kommunestyret i Drammen kommune og i Universitetet i Sørøst-Norge v/rektoratet. 

Organisering og ressurser

  1. Det avholdes et årlig Topplederforum mellom partene for informasjonsutveksling og dialog på et strategisk nivå. 
  2. Universitetskommune styringsgruppe er partenes overordnede beslutningsorgan, og er en samarbeidsarena for drøfting av innhold og måloppnåelse i samarbeidet. Ledelse av styringsgruppen alternerer mellom partene. Her møter avtale- og samarbeidsansvarlige fra hver part, prosjektledere for USN Profesjon og USN Partnerskap, næringssjef og rådgiver fra Drammen kommune, og avtalekoordinator.  
  3. Styringsgruppen har nedsatt et Samarbeidsutvalg for Tjenesteutvikling og et Samarbeidsutvalg for Samfunnsutvikling som er partenes samarbeidsarenaer for realisering av innholdet i denne avtalen. Samarbeidsutvalgene er representativt for fakultetene ved USN, og for relevante fag- og tjenesteområder i Drammen kommune. 
  4. Under samarbeidsutvalget etableres det ved behov mindre arbeidsgrupper som samarbeider om etablering og oppfølging av underliggende sektorielle og operasjonelle prosjekter og aktiviteter. 

Finansiering

Drammen kommune gir tilskudd til USN på 3 mill. kroner per år som er knyttet til to gaveprofessorater og en stilling som avtale- og fagkoordinator for universitetskommuneavtalen. USN understøtter fagområder innenfor de to gaveprofessoratene med for eksempel stipendiater og postdoktorstillinger. Finansiering av øvrig aktivitet dekkes på ulike måter av de deltakende partene. Forskningsprosjekter dekkes ofte av eksterne kilder. Kommunalt ansatte i kombinasjonsstillinger ved USN får lønn for deltidsstillingen fra USN. 

Formål 

Det har gjennom flere år pågått et solid og omfattende samarbeid mellom Drammen kommune og USN. Samarbeidet har foregått gjennom flere titalls ulike prosjekter og andre samarbeidsaktiviteter. Drammen kommune har i over 30 år vært en samarbeidspartner for daværende Høgskolen i Buskerud (HIBU), som senere ble en del av Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), og som i mai 2018 fikk status som Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Kommunen har vært en pådriver for at høgskole og senere universitet ble etablert. Universitetskommuneavtalen tar utgangspunkt i, og bygger videre på, det gode samarbeidet. 

Formålet med universitetskommuneavtalen er å bekrefte og forsterke et langsiktig samarbeid som skal bidra til fremragende forskning og undervisning, økt faglig kvalitet hos begge parter, gjennomføringskraft og innovative løsninger innen kommunal tjenesteyting, samt bærekraftig regional samfunnsutvikling. Ny viten skal omsettes til ny praksis ved at partene deler akademisk og erfaringsbasert kunnskap, drar nytten av hverandres nettverk og bidrar inn i hverandres satsingsområder. Avtalen skal bidra til å videreutvikle USN og Campus Drammen som et attraktivt og konkurransedyktig knutepunkt for utdanning, forskning, innovasjon og entreprenørskap. I tillegg sikre at alle universitetets utdanninger, samt forskning og innovasjonsaktiviteter er brukerorientert og samfunns- og arbeidslivsrelevante. Partene vil samarbeide om etter- og videreutdanning og annen kompetanseheving for ansatte i Drammen kommune. Avtalen skal bidra til å løse komplekse sosiale og teknologiske samfunnsutfordringer i Drammen kommune, og en tverrfaglig tilnærming blir tillagt vekt. Avtalen skal sikre kunnskapsdeling og -spredning slik at effekten av samarbeidet blir mer enn summen av resultatene av det enkelte tiltak som iverksettes. 

Varighet

Partene har tidligere hatt områdeavtaler, og siden 2013 en overordnet strategisk utviklings- og samarbeidsavtale. Denne ble erstattet med universitetskommuneavtalen som har en varighet på 4 år, 2021-2024. I løpet av 2024 vil avtalen og satsingsområder vurderes og behandles på nytt. 

 Fokus

Samarbeidet mellom partene skal bidra til målbare, positive endringer innen to satsingsområder, med tilhørende hovedmål: 

  1. Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom USN og Drammen kommune som tjenesteleverandør  

Hovedmål: Partene er enige om å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom profesjonsutdanningene og praksisfeltet, gjennom samarbeid om forskning og utviklingsarbeid knyttet til profesjonsutøving og -utdanning.  

  1. Videreutvikle og styrke samhandlingen mellom USN og Drammen kommune som samfunnsutvikler 

Hovedmål: Fremme innovasjon og entreprenørskap gjennom å legge til rette for kunnskapsbasert, kreativt og innovativt miljø for offentlige tjenester, eksisterende og nystartede virksomheter og akademia. Avtalen skal bidra til større bredde og dybde i utdanningstilbudet ved Campus Drammen, knyttet til fremtidige kompetansebehov både i næringslivet og offentlig sektor. 

 

Med utgangspunkt i avtalens formål, satsingsområder og hovedmål, er partene enige om at samarbeidet i avtalen skal forstås i en sektorovergripende og tverrfaglig kontekst, og ha oppmerksomheten rettet mot framtidens kompetansebehov. Det er også tilsatt to professorer. Det ene gaveprofessoratet er innenfor helsevitenskap. Det andre gaveprofessoratet skal drive forskning innenfor innovasjon og entreprenørskap. 

Arbeidsform

Drammen kommune og USN har tegnet praksisavtaler og har et godt samarbeid rundt studenter som skal i praksis i kommunen. Videre er de mest brukte arbeidsformer Prosjektbasert samarbeid/forskningsprosjekter, kompetanseutviklingsnettverk og klynger, etter- og videreutdanningstilbud og kombinasjonsstillinger. 

Handlingsplaner

Samarbeidsutvalget for Tjenesteutvikling og et Samarbeidsutvalget for Samfunnsutvikling utarbeider hvert sitt handlingsplan som godkjennes av styringsgruppen. Utover dette utarbeides det underliggende avtaler og/eller prosjektavtaler som konkretiserer det overordnede samarbeidet som er initiert og regulert i universitetskommuneavtalen. De underliggende avtalene skal basere seg på satsingsområdene i universitetskommuneavtalen og kan etableres både på sektor-/fagområdenivå og på tverrsektorielt-/tverrfaglig nivå. 

Milepæler

Universitetskommuneavtalens satsingsområder med tilhørende hovedmål og samarbeidsutvalgenes handlingsplaner følges opp av styringsgruppen. Samarbeidsutvalgene sender en årsrapport til styringsgruppen. De underliggende og mer konkrete samarbeidsavtalene og prosjektene har egne milepæler og ulike rapporteringsrutiner.  

Resultater 

Partene har profesjonalisert, fått på plass rutiner og styrket kvaliteten på praksis-samarbeidet. Praksisavtaler har kommet på plass og nettverk er etablert. Det er også flere praksislærere og sykepleiere i kommunen som har tatt videreutdanning i veiledning v/USN. 

Drammen kommune og USN har hatt flere samarbeidsprosjekter og aktiviteter rettet mot digitalisering, noe som har resultert i gjensidig kunnskapsutvikling innen området digital kompetanse, forskning og utvikling. Partene har i samarbeid også utviklet et undervisningsopplegg som omhandler profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagelærerutdanningen. Et annet viktig samarbeidsprosjekt innenfor tema er prosjektet Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO): https://edu.usn.no/prosjekter/ludo-laring-og-undervisning-i-digitale-omgivelser-article215511-32394.html 

Partene har etablert kunnskap- og kompetanseutviklingsnettverk, bl.a. innenfor Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (ReKomp) og SNELD som er et nettverk innenfor Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp). Det er også etablert en arbeidsgruppe for digitalisering og velferdsteknologi, som har planlagt og gjennomført forskjellige arrangementer i Drammen.  

Drammen er en kommune som alltid har hatt fokus på helse- og velferdsteknologi, og har vært en pådriver for at Senter for helse og teknologi har blitt etablert ved USN campus Drammen. Senteret har tett samarbeid med Drammen kommune. 

Helsedirektoratet har valgt Drammen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud (USHT). USN deltar aktivt inn i dette prosjektet, og partene samarbeider om forskningsprosjekter knyttet til tema. https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester/ 

USN og Drammen kommune har opp igjennom årene hatt et bredt samarbeid innen psykisk helse og rusfeltet, og det har vært et titalls aktiviteter innen området. Recoveryorientert praksis i psykisk helse og rus – Drammen kommune er et stort prosjekt som fortsatt pågår. Hensikten med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hva recoveryorientering innen psykisk helse- og rustjenester i en kommune forutsetter og innebærer. 

Årlig arrangeres Innovation Cup på campus Drammen. En Innovasjonskonkurranse for 9. klassinger i Buskerud. USN Handelshøyskolen er hovedarrangør, Drammen kommune og Ungt entreprenørskap er blant samarbeidspartnerne. 

Partene har et tett samarbeid med næringslivet og Næringsforeningen i Drammensregionen. Et eksempel er forskningsprosjektet Samskaping i Næringsvekst 2020, og partnerskapet i arrangementet Innsikt 2021. 

USN og Drammen kommune samarbeider om etter- og videreutdanning og annen kompetanseheving for ansatte i Drammen kommune. Flere ansatte i Drammen kommune har tatt etter- og videreutdanning og/eller lederutdanning v/USN, og noen ansatte har tatt doktorgrad gjennom ordningen offentlig ph.d. I tillegg samarbeider Drammen kommune og USN om fremtidig kompetansebehov i Drammensregionen. Tidligere samarbeid knyttet til dette har resultert i flere studietilbud ved USN campus Drammen, f.eks. ALUDRM og Karriereveiledning. I denne forbindelse samarbeider partene med næringslivet også, og det er nå igangsatt et utredningsarbeid for å bl.a. utrede behovet for en bachelor i IKT v/campus Drammen. 

Erfaringer

I Drammen kommunestyret er det tverrpolitisk enighet om at samarbeidet og universitetskommuneavtalen med USN er viktig. Dette gir både støtte og gjennomføringskraft, og ikke minst finansiering for å videreutvikle samarbeidet. 

Universitetskommuneavtalen mellom USN og Drammen kommunen er forankret i toppledelsen i hver institusjon og partene har erfart at dette er hensiktsmessig. Det er vesentlig for samarbeidet og utviklingen å ha de rette ressurspersonene, bl.a. inn i samarbeidsutvalgene og nettverkene. Universitetskommuneavtalen og det overordnede samarbeidet bør koordineres av en prosjektkoordinator/prosjektleder. De underliggende forsknings- og utviklingsprosjekter, og det faglige bør være forankret i faglig ledelse.  

Det er viktig å ha gode rutiner for håndtering av henvendelser og sørge for god implementering som forutsetter god forankring i ulike deler av organisasjonen. Dette gjelder også fast og kontinuerlig samarbeid, f.eks. praksis. For bedre kvalitet og forutsigbarhet i praksis-samarbeidet, bør dette være godt koordinert fra begge parter av faste kontaktpersoner. 

Etablering av kompetansenettverk og klynger har også gitt positive resultater. De uformelle møtearenaene er like viktige som de formelle, og gir et godt grunnlag for relasjonsbygging og god samhandling. Det er derfor viktig at partene inviterer hverandre inn når det er relevante arrangementer.