Prosjektet må være relevant for storbyene!

Hvem kan søke?

En eller flere av de åtte storbykommunene kan fremme forslag og søke på prosjektmidler. Søknaden må gå gjennom din kommunes representant i programstyret. Det er derfor viktig at dere har en god dialog. 

Slik søker du

  • Utform forslagene eller de foreløpige ideskisser til prosjekter i tråd med malen for prosjektsøknader
Lenkeblokk Icon Mal for prosjektsøknad
  • Frem forslag eller søknad overfor programstyret
  • Send forslaget til storbyenes representanter.

Behandling av forslag og søknader

  • Problemstillingen skal ha klar storbyrelevans.
  • Programstyret legger vekt på at problemstillingene er gode og mulig å forske på når de vurderer innkomne forslag.
  • Programstyret prioriterer prosjekter som omfatter flere byer.
  • I prosjektutviklingen skal det legges vekt på mulighetene til å bruke og formidle resultatene.
  • Programstyret kan stille betingelser for å gi støtte eller bevilgning, og kan be om ny behandling på senere møte.
  • Dersom prosjekter er på et skissestadium vil programstyret og sekretariatet ha dialog med forslagsstiller om videre bearbeiding. Det er viktig å trekke med kommunenes fagmiljøer i prosjektarbeidet. Samarbeid mellom storbyene bør starte på idestadiet.

Husk!

Programstyret legger vekt på at forslag og søknader er forankret i kommunens ledelse. Kommunenes representanter i programmets styre har ansvar for å koordinere dette.