Her kan du se et opptak fra masterstudentenes presentasjoner.

Program

09:00-09:10: Velkommen ved Daniel Ødegård, rådgiver med spesielt ansvar for FoU og masterstipend i KS

09:10-09:30: Anine Frølich med oppgaven «Personvern i nasjonal kjernejournal - En vurdering av om prinsippene i GDPR artikkel 5(1) er overholdt»

09:30-09:50: Marie Berntsen med oppgaven «Digital sikkerhet i offentlig sektor. En komparativ studie av digital sikkerhet i kommuner i Trøndelag»

09:50-10:10: Heidi Kvale med oppgaven «Barriers of public sector innovation»

10:10-10:30: Elma Jusufovic med oppgaven « Skoene til bakkebyråkraten. En kvalitativ studie av saksbehandleres praksis ved tildeling av kommunale boliger og beslektede tema.»

10:30-10:40: Pause

10:40-11:00: Hege Bekken med oppgaven «Samskaping fra plan til handling»

11:00-11:20: Mathias Gundersen med oppgaven «Samskaping, ledelse og medarbeiderroller i fremtidens kommuner - en kvalitativ casestudie av rigging for samskaping i utviklingsprosjektet Balanse 24, til Lillehammer kommune»

11:20-11:40: Stefan Meidell med oppgaven «Hvordan vil klimaendringer påvirke de beredskapsmessige og humanitære behovene i nordnorske lokalsamfunn, og hvordan må de lokale beredskapsaktørene kunne måtte tilpasse seg dette nye trusselbildet?»

11:40-12:00: Martin Korsnes med oppgaven «Kompleksitet ved implementering av ehelse og velferdsteknologi»

Søke stipend?

Årets frist for å søke masterstipend er 15. september. Du kan altså ikke vente til etter seminaret med å søke. Neste frist er 15. februar 2024. 

Les mer om masterstipend og hvordan søke her