- Arbeidet med scenariene er del av KS grunnlag til Landstinget i 2024. Vi har vært opptatt av å avdekke hva vi ikke vet, sa Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, under lanseringen.

Verktøyet beskriver sentrale utviklingstrekk og fem fremtidshistorier som KS håper blir mye brukt, diskutert og analysert fremover

KS har gjort dette i samarbeid med Halogen og Rambøll management consulting, og med en rekke aktører i og utenfor offentlig sektor. Kunnskapsgrunnlaget er også basert på intervjuer med eksperter innenfor ulike temaer.

Gå til verktøyet her

Her finner du fremtidshistoriene, diskusjonsverktøy og materiell.

Scenariometodikk kan være et nyttig rammeverk for å utforske og forstå utviklingstrekk i samfunnet. Det handler om å utvikle alternative fremtidsbilder basert på ulike kombinasjoner av faktorer. Da kan man utforske potensielle utfall, og utvikle strategier for å møte muligheter og trusler. Scenariometodikk hjelper til å med å bryte ned komplekse problemer ved å gi en strukturert tilnærming til å analysere usikkerhet. Helt sentralt er det å identifisere de mest kritiske drivkreftene, forstå hvordan de kan samhandle, og vurdere hvordan de kan påvirke samfunnet.

- Tenk bare tilbake til forrige Landsting for fire år siden. Hvem skulle ha forutsett en langvarig pandemi med full nedstenging og hjemmekontor i to år, deretter krig i Europa, og nå den voldsomme flommen på Østlandet. Vi lever i omskiftelige tider - å planlegge for det ukjente er nødvendig, understreket Kristin Weidemann Wieland.