Visste du at

KS har vært en pådriver for å styrke det kommunale selvstyret i forbindelse med statlig tilsyn. Selvstyret er styrket gjennom konsultasjonsordningen med regjeringen, gjennom dialog med departementer og tilsynsmyndighetene, og gjennom endringer i kommuneloven, forvaltningsloven og tvisteloven.

Deloitte har på oppdrag fra KS undersøkt statsforvalternes tilsyn med kommunene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i Direktoratet for økonomistyrings (DFØ) brede fireårige undersøkelse av statlig tilsyn fra 2020. Ny kommunelov, med nye krav om samordning av statlig tilsyn med kommunal egenkontroll, trådte i kraft kort tid før DFØs undersøkelse, og Deloitte undersøker effekten av dette.  Respondenter fra alle statsforvalterembeter er intervjuet og Deloitte har sett særskilt på sektorene helse- og omsorg, utdanning og oppvekst og samfunnssikkerhet og beredskap .

Lenkeblokk Icon FoU: Får statsforvalteren gjennomført de tilsynene de mener er mest riktig og nyttig?

Lite hindret

DFØs rapport viste at en relativt stor andel av statsforvalterne gir uttrykk for at oppdragsbrev fra departementene og bestemmelser i lov og regelverk i noen grad hindrer dem i å føre tilsyn med de temaene de selv finner mest formålstjenlige.

Deloittes rapport viser imidlertid at statsforvalterne ikke opplever at det er vesentlige hindringer i oppdraget eller regelverket med hensyn til å gjennomføre de tilsyn som de selv anser som mest formålstjenlige.  Statsforvalterne beskriver at volumkrav i oppdragsbrev, samt nasjonale krav til tema og metode, likevel kan begrense muligheten til å gjennomføre egeninitierte tilsyn og andre aktiviteter basert på lokale risikovurderinger.  

Veiledning er nyttigst

 Undersøkelsen viser at nyttige tilsyn kjennetegnes ved at valg av tilsynstema er i samsvar med statsforvalterens egne risikovurderinger og at valg av virkemiddel og metode er basert på vurderinger av hva som gir mest læringsverdi for den enkelte kommune. Dersom læring og forbedring er formålet, er ikke  tilsyn det mest hensiktsmessige virkemiddelet.

- Det er interessant at det er «pakken» ved tilsyn, inkl. tilknyttede læringsaktiviteter, som gjør at lovlighetstilsyn oppleves nyttig, at Deloitte stiller spørsmål ved ressursbruk, og om ressursene kan brukes mer nyttig enn å etablere det store apparatet som lovlighetstilsyn innebærer. Det kan ofte være hensiktsmessig å bruke andre virkemidler enn tilsyn, sier Frode M. Lindtvedt, avdelingsdirektør i KS .

Økt handlingsrom for statsforvalteren og dreining mot en bredere virkemiddelbruk er viktig for å legge til rette for mer læringsfremmede aktiviteter og effektiv ressursbruk, skriver Deloitte.  

Samordning med forvaltningsrevisjoner

Deloitte finner at det er relativt store forskjeller både mellom sektorer og mellom embeter når det gjelder erfaring fra konkret samordning med forvaltningsrevisjoner. Fremover bør det arbeides enda mer med erfaringsdeling både ved bruk av nasjonal tilsynskalender og hvordan tilsyn og forvaltningsrevisjoner på en god måte kan ses i sammenheng. 

KS og NKRF arbeider nå med å oppdatere og revitalisere forvaltningsrevisjonsregisteret, som et bidrag til å sikre god samordning av statlig tilsyn og kommunal egenkontroll.