Det er flere fordeler ved å bli med i nettverket:

 • Oversikt over Horisont-topics som adresserer sentrale utfordringer og samsvarer med politisk vedtatte strategier og handlingsplaner i den kommunale virksomheten.
 • Relevant kunnskap om prosjektutvikling og søknadsskriving for å kunne delta som partner i en søknad til Horisont Europa.
 • Kunnskap om hva som er relevante nasjonale og europeiske partnere for å finne løsninger på den kommunale virksomhetens utfordring og/eller gjennomføre prosjektidéen.
 • Kunnskap om hvordan en one-pager kan uformes og brukes for å presentere den kommunale virksomhetens utfordring/prosjektidé (til bruk på for eksempel brokerage og/eller andre nettverkingsarrangementer).
 • Innsikt i Forskningsrådets støtteordninger knyttet til det å bygge nettverk, utvikle gode prosjekter og å skrive gode søknader.

Krav til deltakerne

 • Ha skriftlig forankret, både hos administrativ og politisk ledelse, at de gjennom offentlig-privat-FoU samarbeid skal utvikle ny(e) løsning(er) på en konkret utfordring.
 • Ha utarbeidet en (eller flere) strategisk(e) plan(er) eventuelt handlingsplan(er) for arbeid med utfordringen(e).
 • Ha en uttalt ambisjon om å delta i et Horisont Europa-prosjekt.
 • Minimum to dedikerte ressurs- og kontaktpersoner som deltar på hele løpet på vegne av den kommunale virksomheten.
 • Skrive og sende inn minst en Horisont Europa-søknad innen to år fra arbeidet begynner.
 • Gi målrettede tilbakemeldinger på opplegget, slik at vi kan videreutvikle dette til nytte for andre interesserte aktører i kommunal sektor.
 • Dele erfaringer fra arbeidet med andre gjennom ulike kanaler: eksempelvis workshops og seminarer, og i sosiale medier.

Rammer og tema for samlingene

Deltakerne vil få et tilpasset opplegg i form av en serie med webinarer og fysiske samlinger over 18-24 måneder. Det er ingen deltakeravgift, men deltakende virksomheter må selv bekoste reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med de fysiske samlingene.  

Tema for samlingene:

 • Involvering av relevante nøkkelpersoner i egen organisasjon for å lykkes med søknadsprosessen
 • Tematiske satsningsområder i Horisont Europa med relevans for kommunal sektors utfordringer
 • Kommunal sektors mulige roller i de ulike Horisont Europa-prosjektene og de politiske målsettingene for EUs bakenforliggende strategiske dokumenter
 • Relevante Horisont Europa-topics («utlysninger») og annen informasjon i EUs Funding and tenders-portal og CORDIS-databasen
 • Partnersøk (nasjonale og europeiske) gjennom egne nettverk, på relevante brokerage events og/eller gjennom våre nettverk
 • Forberedende innføring i prosjektutvikling og søknadsskriving i Horisont Europa (for å kunne få større utbytte ved deltakelse på Forskningsrådets kurs)
 • Forskningsrådets og andres mulige støtteordninger

Interessert?

Ta kontakt med Thea Forsberg i KS (thea.forsberg@ks.no)

Les mer om FINN-EU